„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”

 

 

      Dobre warunki pogodowe sprzyjają kontynuowaniu prac związanych z rozbudową i modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Ropczycach. W ostatnim czasie Wykonawca robót Firma OTECH prowadzi roboty budowlane obejmujące swoim zakresem przede wszystkim konstrukcje żelbetowe których wykonanie ze względu na rozmiar oraz skomplikowany charakter zbrojeń wymaga sporo czasu. Dodatkowo konieczna była częściowa wymiana i stabilizacja gruntu na którym posadowione są nowe obiekty. Na ukończeniu są już zbiorniki żelbetowe przeznaczone na zagęszczacz osadów i osadnika wstępnego wraz z pompownią. Obecnie wykonano dno osadnika wtórnego i trwają intensywne prace zbrojeniowe ścian. Ponadto wykonywane są również zbrojenia pod koryta osadnika wstępnego. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową obiektu pompowni ścieków o głębokości ok. 11 metrów.

      W ostatnich miesiącach Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zwróciło się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dodatkowe środki na realizację przedsięwzięcia z uwagi na znacznie wyższy koszt robót budowlanych od tych przewidzianych w pierwotnym wniosku o dofinansowanie projektu. Złożony przez PUK Sp. z o.o. wniosek uznano za zasadny efektem czego udało się uzyskać dodatkowo 2 394 296,45 zł bezzwrotnego dofinansowania które opiewa obecnie na łączną kwotę 7 793 820,14 zł. Pozostała część pochodzić będzie ze środków własnych Przedsiębiorstwa a także podniesienia kapitału zakładowego przez Gminę Ropczyce oraz pożyczki. Całkowita wartość kontraktu wynosi 14 895 632,16 zł. Projekt realizowany będzie do końca 2020r.

      Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Złożony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”POIS.02.03.00-00-0055/16 uzyskał pozytywną ocenę co skutkowało podpisaniem 22-09-2016 r. umowy o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia złożony został w ramach naboru prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 10 274 385,05 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 6 352 381,13

Dofinansowanie wyniesie: 5 399 523,96 zł. co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Zakres projektu:

Realizacja projektu będzie trwała od 31.01.2017r do 31.12.2020r. Wszystkie prace wykonywane będą na funkcjonującym obiekcie z jednoczesnym utrzymaniem jego pracy co sprawia że zadanie jest szczególnie trudne do realizacji.

 

Przedsięwzięcie zakłada realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej w Ropczycach poprzez m.in.:

 • Zabudowę nowego punktu zlewnego z pomiarem ilości ścieków dowożonych, pH oraz wstępnym usuwaniem zawiesin,
 • Dostosowanie pomp zatapialnych zainstalowanych w pompowni ścieków do pracy z przetwornicą częstotliwości w celu zniwelowania zjawiska pulsacyjnej pracy węzła mechanicznego,
 • Modernizację zużytego wyposażenia technologicznego budynku krat. W budynku krat wykonane zostaną odpowiednie zwymiarowane kanały otwarte ścieków, oraz dokonana będzie zabudowa kanału obejściowego,
 • Modernizację wyposażenia technologicznego piaskownika wraz z instalacją pompową do usuwania pulpy i zabudową separatora płuczki piasku, rozwiązująca problem braku skutecznego usuwania zawiesin mineralnych,
 • Zabudowę osadnika wstępnego wraz z systemem usuwania osadu i części pływających oraz pompownią osadu wstępnego,
 • Wymianę zużytych instalacji i ciągów technologicznych do napowietrzania ścieków w komorze nitryfikacji z dyfuzorami włącznie, mieszadeł, pomp recyrkulacji osadów,
 • Modernizację zużytego, awaryjnego wyposażenia technologicznego istniejącego osadnika wtórnego oraz zabudowa drugiego osadnika wtórnego,
 • Modernizację istniejącego zagęszczacza osadu, oraz budowę drugiego, hermetyzacja zagęszczaczy,
 • Modernizację wyeksploatowanej i awaryjnej instalacji do odwaniania i higienizacji osadu.

 

Efekt ekologiczny realizacji projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymogami Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014 , poz. 1800 z późn. zm.). Projekt umożliwi podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków, w szczególności w zakresie stopnia usuwania substancji biogennych oraz właściwej gospodarki osadami ściekowymi. Doprowadzi to do dostosowania systemu oczyszczania ścieków do wymagań uregulowań polskich i unijnych, w szczególności do zapisów Dyrektywy 91/271/EWG97

 

Cel projektu:

Cel ogólny:

poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia na terenie gminy Ropczyce poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej i dostosowanie systemu do obowiązujących uregulowań polskich i unijnych. Długookresowym wynikiem przedmiotowego projektu jest dążenie do realizacji celów zawartych w kluczowych dokumentach strategicznych z zakresu ochrony środowiska, tj.:

 • realizacja celów z zakresu ochrony środowiska zawartych w Umowie Partnerstwa, w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie m.in. poprzez rozwój gospodarki wodno- ściekowej,
 • realizacja założeń zawartych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, którym jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, – dążenie do realizacji celów Master Planu dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG97,
 • dążenie do realizacji celów KPOSK, zgodnie z którym Polska powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM oraz rozbudować lub zmodernizować sieć kanalizacji sanitarnej, co przyczyni się do wdrożenia dyrektywy unijnej 91/271/EWG97,
 • realizacja celów projektu Strategii Gospodarki Wodnej do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016).

 

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymogami Rozp. Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014 , poz. 1800 z późn. zm.).

Zaznaczyć należy że oczyszczalnia w obecnym kształcie funkcjonuje już od 15 lat bez przerwy, a z uwagi na istnienie tylko 1 „nitki” technologicznej jej elementy są mocno nadszarpnięte zarówno przez czas jak i szczególne warunki pracy tego typu obiektów co może prowadzić do awarii które mogą mieć poważne konsekwencje dla środowiska. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na remont istniejących obiektów i ścieżek technologicznych ale także dzięki utworzeniu 2 „nitki” możliwa będzie w przyszłości jej konserwacja oraz zabezpieczenie przed zrzutem ścieków nieoczyszczonych w razie awarii. Dzięki tym zabiegom znacznie zmniejszy się poziom uciążliwości obiektu co poprawi komfort życia zwłaszcza mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z oczyszczalnią ale ma też bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz ochronę środowiska naszego regionu.

Z punktu widzenia miasta i gminy Ropczyce projekt ten można uznać za jeden z kluczowych dla dalszego rozwoju miasta i okolic a także zapewnienia komfortu życia mieszkańców.

 

Mechanizm sygnalizowania o nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Zobacz

  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach nabiera szybkiego tempa. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie do końca 2020r.a wartość robót budowlanych wyniesie blisko 14 000 000,00 zł.

 

  Prace związane na oczyszczalni rozpoczęto od utworzenia przez Wykonaw cę zaplecza technicznego. Następnie po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu pierwszych wniosków materiałowych przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Należy przypomnieć że prace prowadzone są na czynnym obiekcie. W związku z tym, konieczne było wykonanie „przekładek” obejścia z piaskownika do bioreaktora i kanalizacji ciśnieniowej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni. Obecnie prowadzone są prace polegające na przygotowaniu podłoża i wykonaniu żelbetowych zbiorników nowego osadnika wstępnego oraz osadnika wtórnego. Do wykonania w najbliższym czasie zaplanowano również zastępczą pompownię główną oczyszczalni.

 

 

Mamy wykonawcę!!!

W dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach” złożonego w ramach naboru prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym  „OTECH ”  Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą Ropczycach. Wartość kontraktu na roboty budowlane wynosi blisko 14 mln zł z czego PUK Sp. z o.o. w ramach dofinansowania na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony środowisk i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzyma prawie 5,4 mln zł dofinansowania. Pozostałe środki finansowe potrzebne na realizację zadania zabezpieczone zostaną z bieżącej działalności przedsiębiorstwa, kredytu udzielonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie a także zostanie udzielone wsparcie finansowe z budżetu gminy. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano na koniec pierwszego kwartału 2018r. Obecnie trwa procedura wyłaniania Inżyniera Kontraktu na potrzeby projektu a zakończenie inwestycji przewidziano na koniec 2020r.

Piotr Miąso

Fot.: Piotr Skałuba


Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach.”
nr POIS.02.03.00-00-0055/16-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.