„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu „Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych z obszarów wiejskich Gminy Ropczyce” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

W dniu 28.08.2012 r. dostarczono do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach samochód specjalistyczny do wywozu nieczystości stałych zakupiony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w czerwcu 2012 r. Zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00024-6921-UM0900033/11 z dnia 24.05.2012 r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą Ropczycach, zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakupiony samochód specjalistyczny ma za zadanie poprawę zarówno dostępności jak i jakości podstawowych usług w zakresie wywozu nieczystości stałych na obszarach wiejskich gminy Ropczyce.

Obszary te z uwagi na ukształtowanie terenu oraz gęstą zabudowę sprawiają, że świadczenie usług z zakresu gospodarki odpadami jest utrudnione. Dzięki dokonanemu zakupowi będzie możliwy odbiór nieczystości stałych z terenów do których dojazd był niemożliwy.

Całkowity koszt zrealizowanej operacji: 437 880,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 200 000,00 zł