Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach zrealizowało projekt „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubzina”.

Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Projekt realizowany był od 05.05.2015r. do 15.06.2015r. i objął swoim zakresem przebudowę istniejącego wodociągu miejskiego w Lubzinie na 3 odcinkach zlokalizowanych od kościoła w kierunku drogi krajowej nr 94 dalej do skrzyżowania z drogą biegnącą przez Przymiarki w kierunku do Okonina. Prace na pierwszym odcinku objęły przebudowę istniejącego wodociągu wykonanego z rur PVC Ø 110mm na rury PE 100 , Ø 160mm na odcinku o długości 316,80 m. Drugi odcinek objął przebudowę istniejącego wodociągu wykonanego z rur PVC Ø 110mm na rury PE 100 , Ø 160mm na odcinku o długości 919,90 m. Ostatni trzeci odcinek na którym prowadzone były prace objął przebudowę istniejącego wodociągu wykonanego z rur PVC Ø 90mm na rury PE 100 , Ø 160mm na odcinku o długości 1 161,60 m. Niniejsza przebudowa obejmuje również wymianę na nowe istniejących na trasie urządzeń wodociągowych takich jak: zasuwy na sieci, zasuwy na przyłączach domowych, hydranty, zawory odpowietrzające itp. W ramach projektu oprócz robót polegających na wymianie sieci zrealizowana będzie również wymiana 500 szt. wodomierzy wraz z montażem urządzeń (nakładek na wodomierze) umożliwiających ich radiowy odczyt.

Dodatkowo zakupiony został sprzęt inkasencki do zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy. Podjęte działania pozwolą na ograniczenie start wody, zwiększenie możliwość szybkiego reagowania i lokalizacji wycieków oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.