„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I”

nr POIS.01.01.00-00-026/08

Prezentacja projektu POIiŚ

 

Zakres projektu:

Projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej a także systemu odbioru wody deszczowej na terenie miasta Ropczyce.

 

W ramach projektu wyodrębniono trzy zadania:

Zadanie nr 1:

Przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Wyspiańskiego, ulicy Polnej oraz ulicy Monte Cassino, ponadto budowę kanalizacji przy ulicy III-go Maja i na Osiedlu Chechły wraz z 5 przepompowniami ścieków.

Zadanie nr 2:

Jest najbardziej rozbudowanym zadaniem i przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Wyszyńskiego wraz z przepompownią ścieków, budowę kanalizacji przy ulicy Witosa oraz ulicy Sportowej. Zadanie przewiduje także budowę kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na Osiedlu Za Stadionem przy ulicy Dębowej oraz ulicy Topolowej. W ramach zadania powstanie również wodociąg wzdłuż ulicy Borki Chechelskie na Osiedlu Granice.

Zadanie nr 3 przewiduje:

Budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Śródmieście.

 

Całkowity koszt projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 13 940 242,98 PLN

 

Wysokość dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności:

Dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 6 497 948,15 PLN

 

Cel i korzyści z realizacji projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Ropczyce.

Dzięki realizacji zadań przewidzianych w projekcie poprawią się warunki życia i zdrowia mieszkańców (podwyższenie się bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego). Konkurencyjność gospodarcza regionu ulegnie znacznej poprawie dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie miasta Ropczyce. Jest to również ważny krok do osiągnięcia stanu środowiska naturalnego wymaganego dyrektywami UE oraz do jego ochrony. Budowa kanalizacji przyczyni się również do ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP-425 stanowiącego istotne źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

Planowanym efektem końcowym jest powstanie około 30,6 km sieci kanalizacyjnej, 6 szt. przepompowni oraz 1,8 km sieci wodociągowej . W rezultacie tej inwestycji będzie podłączenie około 700 budynków mieszkalnych (około 3640 osób) do kanalizacji sanitarnej oraz 15 budynków mieszkalnych (około 50 osób) do sieci wodociągowej.

 

Strona projektu