Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach 8 sierpnia 2013 r. zawarło z Województwem Podkarpackim w imieniu którego działał Zarząd Województwa Podkarpackiego- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa Wodociągu miejskiego w Ropczycach –etap II”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013″

Całkowita wartość projektu: 2 753 939,10 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszu: 1 927 757,37 PLN

Wkład własny: 826 181,73 PLN

Planowane zakończenie realizacji rzeczowej projektu 15.01.2015 r.

Planowane zakończenie finansowe realizacji projektu 16.02.2015 r.

Prace budowlane rozpoczęto 10.10.2013 r.

Przejęcie placu budowy nastąpiło w dniu 02.10.2013 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Wykonawcę robót budowlanych zwyciężyła firma PRIM z Jasła. Umowę z Wykonawcą podpisano w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w dniu 27.09.213 r.

 

Prace które będą przeprowadzone w ramach projektu pn: „Przebudowa wodociągu miejskiego w Ropczycach –etap II” obejmują swoim zakresem :

 1. Przebudowę wodociągu z rur stalowych i żeliwnych ø 150 przy ul Przemysłowej na odcinku o dł. 1325,9m; na rury PE100 ø 225mm; SDR17
 2. Przebudowę wodociągu z rur stalowych ø 100 przy ul Broniewskiego na odcinku o dł. 251,7m na rury PE100 ø 160mm; SDR17
 3. Przebudowę wodociągu z rur PVC ø 90 przy ul Pałacowej na odcinku o dł. 651,7m na rury PE100 ø 160mm; SDR17
 4. Przebudowę wodociągu z PVC ø 90 przy ul Rzeszowskiej na odcinku o dł. 1484,5m na rury PE100 ø 160mm; SDR17
 5. Przebudowę wodociągu z rur azbesto-cementowych ø 100 przy ul. K.Wyszyńskiego na odcinku o dł. 729,8 m na rury PE100 ø 160mm; oraz na odcinku o dł. 485,8 m na rury PE100ø 110mm; SDR17
 6. Przebudowę odcinka wodociągu z rur stalowych ø 250 na stacji wodociągowej przy ul. Rataja na odcinku o dł. 27,0m na PE100, ø315mm, SDR17
 7. Rozbudowę wodociągu na os. Czekaj w Ropczycach rurociąg o dł. 708,0m , PE 100 ø160 mm, SDR17
 8. Opomiarowanie wodociągu Wykonanie opomiarowania przepływu wody w przepompowni sieciowej przy ul. A. Krajowej wraz z podłączeniem do istniejącego w przedsiębiorstwie systemu automatyki i wizualizacji pracy sieci wodociągowej. Przyjęte rozwiązania techniczne będą oparte na systemie łączności bezprzewodowej.
  8.1. Montaż nakładek do radiowego odczytu wodomierzy 100 szt. do śr. 40 mm, oraz 20 szt. dla wodomierzy o średnicy powyżej 40mm.
 9. Montaż SUW (Stacji Uzdatniania Wody)
  9.1. Wykonanie uzdatniania wody pitnej w zbiornikach terenowych w Gnojnicy (Wola) przez montaż kompletnej stacji dezynfekcji wody z ciągłym pomiarem chloru wolnego w wodzie pitnej.
  9.2. Wykonanie uzdatniania wody pitnej w zbiornikach terenowych zasilających m. Gnojnica (Dolna) przez montaż kompletnej stacji dezynfekcji wody w przepompowni przy ul. Ogrodniczej.

 

Obecnie:

W październiku bieżącego roku rozpoczęto pracę związane z dalszą przebudową wodociągu miejskiego w Ropczycach. Pierwszy etap inwestycji został zakończony w lipcu tego roku. Prace związane z realizacją rzeczową etapu II Przebudowy wodociągu miejskiego w Ropczycach zaplanowano do połowy stycznia 2015r. Do dnia dzisiejszego zakończono już niemal w całości prace przy ul. Przemysłowej w Ropczycach. Wymienione odcinki wodociągu miejskiego należały do jednych z najstarszych na terenie miasta. Ich wymiana byłą konieczna ze względu na stan techniczny oraz fakt iż obsługują one bardzo duży obszar miasta i gminy a co za tym idzie należą do sieci przesyłowych zasilających naszą ”dzielnicę przemysłową” wodą ze zbiorników na ul. Rataja. Przeprowadzone roboty budowlane obejmowały wymianę rur stalowych i żeliwnych ø150mm przy ul Przemysłowej na odcinku o dł. 1325,9m; które zostały zastąpione rurami PE100 ø225mm; SDR17 wraz z armaturą. Obecnie rozpoczynają się prace na kolejnym etapie przy ul. Pałacowej gdzie przebudowa obejmie wodociąg z rur PVC ø90mm na odcinku o dł. 651,7m na rury PE100 ø160mm; SDR17. Wykonanie przedmiotowego projektu stwarza warunki dalszego rozwoju sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz znacząco poprawi jakość wody przez obniżenie zawartości żelaza pochodzącego z korozji rur, a także poprawi ciągłość dostaw ograniczając wyłączenia spowodowane awariami na wyeksploatowanych odcinkach. sieci.

Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa RPPK.04.00.00 – 4.Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom działania: 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, temat priorytetu: 4.1.B Zaopatrzenie w wodę, 45 – Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną, Działalność gospodarcza: 09 – Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. przebudowuje istniejące ponad 30 letnie sieci wodociągowe. Działania te maja na celu umożliwienie dostępu mieszkańcom gminy do usług wodociągowych i kanalizacyjnych czyli zaspokojenie podstawowych potrzeb każdej społeczności lokalnej. W miarę możliwości przedsiębiorstwo stara się ograniczyć negatywne czynniki wpływające na środowisko, oraz poprawę jakości świadczonych usług. Pewność dostawy i jakość wody to priorytety które przyświecają temu działaniu. Do chwili obecnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. udało sie objąć miasto wodociągiem zamkniętym w pierścień. Odcinki wodociągów w przyległych osiedlach i wsiach są w dobrym stanie technicznym, gdyż instalowano je stosunkowo niedawno i w nowej technologii, natomiast główne sieci miejskie przy ul. Przemysłowej, Broniewskiego, Wyszyńskiego, Pałacowej, Rzeszowskiej i Rataja są w bardzo złym stanie technicznym i to właśnie ich wymiana jest przedmiotem projektu. Cześć wodociągu zaplanowanego do wymiany wykonana została z rur cementowo-azbestowych w latach siedemdziesiątych XX w. Ponadto do budowy tych sieci zastosowano rury stalowe o średnicy 100-250mm izolowane welonem szklanym. Z uwagi na wieloletni okres eksploatacji istniejące rurociągi stalowe uległy znacznej korozji, a dodatkowo ich przekroje są w chwili obecnej niewystarczające dla potrzeb rozbudowującego sie miasta i sąsiednich sołectw. Dodatkowo coraz częściej dochodzi do awarii spowodowanych znacznym wyeksploatowaniem i zużyciem wodociągu. Pomimo iż te odcinki wodociągu miejskiego należą do najstarszych, obsługują one bardzo duży obszar miasta i gminy i należą do sieci przesyłowych w większości dostarczających wodę ze zbiorników na ul. Rataja. Przebudowa wodociągu miejskiego w Ropczycach etap II – realizowana będzie w 9 etapach. Wykonanie przedmiotowego projektu stwarza warunki dalszego rozwoju sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę. Zwiększy dostępność do wody pitnej dla mieszkańców MiG Ropczyce przez umożliwienie budowy nowych przyłączy wodociągowych. W sposób znaczący poprawi jakość wody przez obniżenie zawartości żelaza pochodzącego z korozji rur, a także poprawi ciągłość dostaw ograniczając wyłączenia spowodowane awariami na wyeksploatowanych odcinkach sieci.