„Przebudowa Wodociągu miejskiego w Ropczycach” Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Zakres projektu:

Projekt obejmuje swoim zakresem: Przebudowę istniejącego wodociągu miejskiego na 3 odcinkach w następujących rejonach miasta:

 

Rejon ul. Wyszyńskiego

  • przebudowa istniejącego wodociągu wykonanego z rur stalowych fi Ø 150mm, długości 228,0m, na rury PE Ø 100, SDR 17, fi Ø 250 mm o długości 228,0m.

 

Rejon ul. Piłsudskiego

  • przebudowa istniejącego wodociągu wykonanego z rur stalowych fi Ø 250mm, długości 1137,0m na rury PE Ø 100, SDR 17, fi Ø 280mm o długości 1137,0m.

 

Rejon ul. Mickiewicza 

przebudowa istniejącego wodociągu wykonanego z rur stalowych fi Ø 80mm, długości 960,0m  na rury PE Ø 100, SDR 17, fi Ø 160mm o długości 960,0m.

 

Ponadto projekt obejmuje:

  • modernizację systemu uzdatniania wody pitnej w zbiornikach terenowych przy ul. Rataja przez montaż kompletnej stacji dezynfekcji wody z automatycznym pomiarem chloru wolnego w wodzie pitnej.
  • wykonanie opomiarowania przepływu wody w 6 istniejących przepompowniach sieciowych, oraz podłączenie w/w przepompowni do istniejącego w przedsiębiorstwie systemu automatyki i wizualizacji pracy sieci wodociągowej.
  • wykonanie systemu radiowego odczytu wodomierzy z funkcją zdalnego przekazywania danych do systemu bilingowego (fakturującego) dla 100 punktów odczytowych wraz z dostawą niezbędnych urządzeń i oprogramowania.

 

Całkowity koszt projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 436 975,46 PLN

 

Wysokość dofinansowania przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 815 305, 45 PLN

 

W dniu 07.05.2012r. nastąpiło przekazanie placu budowy a następnie rozpoczęto roboty budowlane w ramach projektu pn. „Przebudowa wodociągu miejskiego w Ropczycach” Celem projektu jest przebudowa wodociągu miejskiego Ropczycach, oraz poprawa prowadzonego procesu uzdatniania wody, co wpłynie na poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom, oraz zmniejszy ryzyko niedoborów wody spowodowanej awariami sieci. Osiągnięcie założonego celu nastąpi poprzez wymianę eksploatowanej od 35 lat istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur stalowych na sieć z rur PE, a także poprzez wykonanie opomiarowania i modernizację systemu uzdatnia wody pitnej. Zastosowane rozwiązania techniczne wpłyną na lepszą wydajność i efektywność pracy sieci wodociągowej, zwiększą jej odporność na działania korozji i w konsekwencji mniejszą awaryjność, przyczynią się także do poprawy jakość dostarczanej wody. Dzięki swojemu zakresowi przedsięwzięcie jest zgodne z założeniami RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Priorytetem 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, oraz celem szczegółowym działania 4.1 Schematu B Zaopatrzenie w wodę. Projekt będzie realizowany zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa zasadami horyzontalnymi, w tym zwłaszcza z zasadą zrównoważonego rozwoju, przejawem czego będzie dążenie do podniesienia jakości życia mieszkańców danego obszaru, poprawy dostępności zaopatrzenia w wodę, całościowego objęcia siecią wodociągową miasta, oraz sąsiednich miejscowości.