1. Infrastruktura Techniczna

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ropczycach będące w 100% własnością Gminy Ropczyce.

1.1  Zaopatrzenie w wodę

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Ropczyce w zakresie zaopatrzenia w wodę z dwóch ujęć wody. Cały system dostawy wody kontrolowany jest zdalnie przez system wizualizacji i monitoringu oparty na platformie systemu SCADA. System obsługuje hydrofornie sieciowe , studnie głębinowe, ujęcie wody Ropczyce , ujęcie wody Lubzina, terenowe zbiorniki wody pitnej. System obsługuje również 69 pompowni ścieków i 2 oczyszczalnie ścieków w zakresie niezbędnym do utrzymania ciągłości pracy urządzeń technologicznych.

Mapa systemu monitoringu.

Wizualizacja hydroforni


1.1.1  Ujęcie Ropczyce.

Studnia głębinowa wraz z wizualizacją w systemie.

   W skład urządzeń wodnych wchodzi dziewięć studni głębinowych położonych w mieście Ropczyce w dzielnicy Czekaj i Pietrzejowa oraz w miejscowości Brzezówka. Woda z tych studni jest transportowana poprzez sieć rurociągów do stacji uzdatniania wody przy ulicy Rataja, gdzie po dezynfekcji i zmagazynowaniu nadwyżki w zbiornikach wyrównawczych , jest transportowana do odbiorców. Uzdatniona woda do odbiorców transportowana jest siecią rurociągów rozdzielczych. Ze względu na ukształtowanie terenu gminy Ropczyce, dla zapewnienia wymaganego ciśnienia zbudowano sieć hydroforni, urządzenia redukujące ciśnienie oraz obiekty ze zbiornikami wyrównawczymi.  

 Na infrastrukturę zapewniającą pobór wody składają się studnie głębinowe, wiele kilometrów rurociągów, hydrofornie, zbiorniki wyrównawcze oraz wiele innych urządzeń. Parametry wszystkich obiektów są monitorowane i analizowane pod względem możliwości wystąpienia awarii. Taki sposób utrzymania ujęcia służy zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania układu zaopatrzenia w wodę. Urządzenia eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. służą firmom, mieszkańcom oraz jednostkom użyteczności publicznej z terenu miasta i gminy. Ilość pobieranej wody z tego ujęcia wynosi średnio około 2000 m3/dobę, co stanowi około 70 % wydajności studni głębinowych.

Stacja wodociągów ze zbiornikiem wyrównawczym przy ul. Rataja w Ropczycach.


1.1.2  Ujęcie Lubzina

Stacja uzdatniania wody Lubzina

  To stosunkowo młode przedsięwzięcie powstało w wyniku zwiększenia zapotrzebowania na wodę oraz w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej. Obiekt składa się z 3 studni głębinowych, zbiorników wyrównawczych, stacji uzdatniania (dezynfekcji), hydroforni. Ujęcie zostało włączone do istniejącej sieci wodociągowej i zaopatruje w wodę głównie miejscowości Lubzina , Brzezówka, i osiedle Czekaj.

Ogółem Spółka eksploatuje 12,4 km sieci wodociągowej magistralnej, 199 km sieci wodociągowej rozdzielczej, 12 studni głębinowych , 5 stacji trafo, 2 stacje uzdatniania wody, 15 hydroforni, 4451 przyłączy wodociągowych, tysiące zasuw i setki hydrantów.

   Dystrybucja wody z dwóch ujęć, a także połączenie z siecią wodociągową gminy Paszczyna, zapewnia dywersyfikację zaopatrzenia odbiorców w wodę. Spółka przygotowała również infrastrukturę techniczną do połączenia się z wodociągiem z Sędziszowa Małopolskiego. Przedsiębiorstwo w 2022 roku wyprodukowało i sprzedało 666 tys. m3 wody. Wydało 263 warunki techniczne oraz zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków, odebrało 123 przyłącza wodociągowe. Pracownicy spółki nadzorowali budowę sieci wodociągowej wraz z trzema hydroforniami w Okoninie. W 2022 Przedsiębiorstwo wykorzystując własne środki finansowe współfinansowało budowę sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych realizowanych przez mieszkańców. Wybudowano 1474 mb sieci wodociągowych i 819 mb sieci kanalizacyjnych.

 1.2 Odbiór i oczyszczanie ścieków.

 Na obszarze funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ropczycach działają 3 oczyszczalnie ścieków, do których doprowadzone są ścieki poprzez sieć kanalizacyjną grawitacyjną oraz za pomocą 69 pompowni ścieków rurociągami tłocznymi do wyżej położonych kolektorów.

   Jedną z typowych czynności eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej jest usuwanie niedrożności oraz czyszczenie kanałów za pomocą ciśnieniowych samochodów specjalistycznych.

   Częstą przyczyną niedrożności jest nieprawidłowa eksploatacja instalacji kanalizacyjnej. Wrzucanie do niej resztek jedzenia, podpasek, chusteczek nawilżanych oraz innych części stałych może przyczynić się do powstania zatoru i w konsekwencji spowodować niedrożności kanalizacji. W związku z tym do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania między innymi: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

    Do analizy i oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wykorzystywana jest inspekcja telewizyjna. Użycie kamer telewizyjnych pozwala na skuteczne wykrywanie uszkodzeń oraz typowanie odcinków wymagających remontu.

   Bieżący nadzór zdalny pompowni ścieków ze stanowiska komputerowego przez 24 h/dobę pozwala na ograniczenie kontroli objazdowych pompowni ścieków oraz szybkie reagowanie na awarie i identyfikację zatkanych pomp i rurociągów. Do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki bytowe i komunalne. Obowiązuje natomiast całkowity zakaz wprowadzania do niej wód deszczowych oraz drenażowych. Wody te zgodnie z polskimi przepisami mogą być odprowadzane na teren własny lub do kanalizacji deszczowej.


1.2.1 Oczyszczalnia ścieków Ropczyce ul. Masarska

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z usuwaniem związków biogennych o przepustowości 1927 m3/dobę. Została oddana do użytku w roku 2000. Obsługuje system kanalizacji grawitacyjno-podciśnieniowej z terenu miasta. Oczyszcza ścieki z terenu śródmieścia, osiedla budynków wielorodzinnych, dzielnic: Chechły, Witkowice, Pietrzejowa. Po zakończonej rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia przyjmuje ścieki z nowo wybudowanej kanalizacji z terenu osiedli Gnojnica, Brzyzna, Granice oraz ulicy Kolonia.

 

 

 


1.2.2 Oczyszczalnia ścieków Ropczyce ul. Robotnicza

Budynek krat, budynek techniczny

Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w roku 1975 jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ze złożami biologicznymi. Projektowa przepustowość oczyszczalni wynosi 1657 m3/dobę, RLM 6480. Oczyszczalnię obsługuje system kanalizacji ogólnospławnej i posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych w okresie bezdeszczowym Qmaxd – 1657m3/dobę, w okresie deszczowym Qmaxd – 3634m3/dobę. Do oczyszczalni dopływają ścieki z dzielnicy przemysłowej, osiedla Czekaj, części osiedla Barbary, a od 2022 roku również z rejonu ul. Robotniczej po północnej stronie linii kolejowej Kraków-Medyka.

 

 


 

1.2.3 Oczyszczalnia ścieków Paszczyna

Powstała w 2003 r., dla wsi Lubzina i Brzezówka, typ oczyszczalni ARBF (automatyczny reaktor biologiczny) o przepustowości 250 m3/dobę.

W 2022 roku przyjęto do kanalizacji ogółem 654 tys. m3 ścieków i poddano je procesowi oczyszczenia osiągając parametry zgodne z wydanymi pozwoleniami wodno-prawnymi i projektowymi dla poszczególnych oczyszczalni.

Spółka eksploatowała 200 km sieci kanalizacyjnych, 3603 przyłączy kanalizacyjnych, 69 pompowni sieciowych, 3 oczyszczalnie ścieków.

W ramach umowy z Gminą Ropczyce Spółka prowadziła nadzór nad realizacją obowiązków związanych z podłączaniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Do chwili obecnej nadzorem objęto 546 nieruchomości i w związku z tymi działaniami 197 nieruchomości zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej.
2.Gospodarka Komunalna

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych organizuje gmina. W drodze postępowania przetargowego stosownie do przeprowadzonego zamówienia publicznego wyłoniono firmę świadczącą usługi w powyższym zakresie, którą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach ul. Przemysłowa 12.

Odpady komunalne z terenu gminy Ropczyce odbierane są w postaci zmieszanej oraz segregowanej. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Przedsiębiorstwo nasze świadczy usługi w zakresie odbioru transportu i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropczyce specjalistycznymi samochodami. Do wywozu odpadów zmieszanych stosowane są kontenery KP-7, pojemniki 2,2 m3 , pojemniki MGB 1100 l. kubły 120l i 240l oraz worki 120l i 60l. W 2022 wydano ogółem 350 000 szt worków na zmieszane i segregowane odpady komunalne.

Wywieziono ogółem 3 404 Mg zmieszanych odpadów komunalnych z tego :

  •  z obszarów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej 2 807 Mg
  •  z handlu, małego biznesu instytucji i biur 597 Mg

Selektywna zbiórka prowadzona była w następujących frakcjach : plastik, szkło , papier i makulatura, odpady BIO oraz zimny popiół. Na terenie wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej Ropczyce, Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik oraz TBS rozstawione są pojemniki (dzwony) przeznaczone do selektywnej zbiórki w ilości 130 szt., natomiast na terenie gminy od gospodarstw indywidualnych zbiórka odpadów segregowanych prowadzona jest do worków foliowych w kolorach – żółty- plastik, zielony szkło, niebieski-papier, brązowy odpady BIO, szary – zimny popiół.

Ponadto na terenie przedsiębiorstwa przy ul. Przemysłowej zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy gminy mogą dostarczać zebrane w sposób selektywny odpady np. zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady wielkogabarytowe, opony, zużyte leki, odpady zielone (trawa, liście), gruz, akumulatory i baterie oraz pozostałe odpady segregowane. PSZOK czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -14:30( w środę do 18:00) oraz w sobotę od 9:00- 12:00.

W 2022r. ogółem odebrano następujące ilości odpadów segregowanych: plastik -620 Mg, szkło -480 Mg, makulatura -165 Mg, odpady kuchenne 70 Mg, popiół- 160 Mg, odpady zielone – 70 Mg, odpady wielkogabarytowe – 130 Mg, sprzęt RTV, AGD –20 Mg, zużyte opony -36 Mg, gruz i materiały budowlane–110 Mg, inne odpady 30 Mg.

W porównaniu z rokiem 2021 odebrano porównywalną ilość odpadów zmieszanych, oraz odpadów segregowanych. Dzięki zaangażowaniu większości mieszkańców w prawidłową segregację odpadów poziom recyklingu dla gminy Ropczyce w roku 2022 uzyskał wartość zbliżoną do bardzo rygorystycznej wartości wymaganej przepisami prawa. Jak widać corocznie obserwuje się wzrost ilości wysegregowanych odpadów opakowaniowych. Ilość obsługiwanych gospodarstw domowych wynosi 5 431, zakładów i instytucji 350. W minionym roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zajmowało się wywozem nieczystości płynnych, których ogółem wywieziono 4660 m3 w tym z zakładów i instytucji 1741m3, a od osób fizycznych 2912 m3.

 

 


Przyznane nagrody i wyróżnienia.