Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Ropczyce w zakresie zaopatrzenia w wodę z ujęć wody.

1. Ujęcie Ropczyce.

Studnia głębinowa

   W skład urządzeń wodnych wchodzi dziewięć studni głębinowych położonych w mieście Ropczyce w dzielnicy Czekaj i Pietrzejowa oraz w miejscowości Brzezówka. Woda z tych studni jest transportowana poprzez sieć rurociągów do stacji uzdatniania wody przy ulicy Rataja, gdzie po dezynfekcji i zmagazynowaniu nadwyżki w zbiornikach wyrównawczych , jest transportowana do odbiorców. Uzdatniona woda do odbiorców transportowana jest siecią rurociągów rozdzielczych. Ze względu na ukształtowanie terenu gminy Ropczyce, dla zapewnienia wymaganego ciśnienia zbudowano sieć hydroforni, urządzenia redukujące ciśnienie oraz obiekty ze zbiornikami wyrównawczymi.

 

   Na infrastrukturę zapewniającą pobór wody składają się studnie głębinowe, wiele kilometrów rurociągów, hydrofornie, zbiorniki wyrównawcze oraz wiele innych urządzeń. Parametry wszystkich obiektów są monitorowane i analizowane pod względem możliwości wystąpienia awarii. Taki sposób utrzymania ujęcia służy zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania układu zaopatrzenia w wodę. Urządzenia eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. służą firmom, mieszkańcom oraz jednostkom użyteczności publicznej z terenu miasta i gminy.

Ilość pobieranej wody wynosi średnio około 2000 m3/dobę, co stanowi około 70 % wydajności studni głębinowych. Obserwuje się bardzo dużą nierównomierność w ilości pobieranej wody związaną z charakterem zaopatrywanego terenu . Na terenie ujęcia znajdują się studnie zakładów zlokalizowanych w obrębie ujęcia komunalnego. Ujęcie komunalne zgodnie z przepisami prawa ma pierwszeństwo w zaspokojeniu potrzeb wodnych. Pobór wody z ujęcia komunalnego nie stanowi zagrożenia bądź utrudnień dla innych korzystających z wód.


2. Ujęcie Lubzina

Stacja uzdatniania wody Lubzina

 To stosunkowo młode przedsięwzięcie powstało w wyniku zwiększenia zapotrzebowania na wodę oraz w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej. Obiekt składa się z trzech studni głębinowych, zbiorników wyrównawczych, stacji uzdatniania (dezynfekcji), hydroforni. Ujęcie zostało włączone do istniejącej sieci wodociągowej i zaopatruje w wodę głównie miejscowości Lubzina i Brzezówka.

   Dystrybucja wody z dwóch ujęć, a także połączenie z siecią wodociągową gminy Paszczyna, zapewnia dywersyfikację zaopatrzenia odbiorców. Przewidywane jest również połączenie w przyszłości sieci wodociągowej Ropczyc i Sędziszowa, w celu wzajemnego wspomagania się w przypadkach awaryjnych.