Aktualna decyzja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego

o przydatności wody z Wodociągu Ropczyce do spożycia przez ludzi.

 

Jakość wody w sieci wodociągowej w Ropczycach 

Woda na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce dostarczana jest do sieci wodociągowej z ujęć podziemnych, poprzez studnie głębinowe. Na jakość tej wody bezpośredni wpływ ma skład gruntu, przez który przesącza się woda.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom badana jest przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, z częstotliwością i w zakresie określonym  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2294).

Przydatność wody do spożycia określa się porównując jej skład fizyko-chemiczny i bakteriologiczny z obowiązującymi normami sanitarnymi, które zawierają dopuszczalne wartości substancji mogących występować w wodzie pitnej.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki badanych przeprowadzonych przez WSSE w Rzeszowie wskaźników w wodzie wodociągowej w I półroczu 2020r.

Wskaźnik

Jednostka

Wynik badania

Najwyższa dop. wartość

Metoda badawcza

Mętność

NTU

0,30 ± 0,05

1 1)

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Barwa

mg/l Pt

< 2

1)

PN-EN ISO 7887:2012

+Apl:2015-06 Metoda C

Zapach w 25OC

TON

< 1

akceptowalny

1)

PN-EN 1622:2006

Smak

akceptowalny

1)

PN-EN 1622:2006

Przewodność elektr. w 25OC

µS/cm

785 ± 32

2500

PN-EN 27888:1999

Stężenie jonów wodoru (odczyn pH)

pH

7,2 ± 0,1

6,5 – 9,5

PN-EN ISO 10523:2012

Stężenie jonu amonu

mg/l

< 0,10

0,50

PN-EN ISO 14911:2002

Stężenie sodu

mg/l

27 ± 4

200

Stężenie azotynów

mg/l

< 0,050

0,50

PN-EN ISO 10304-12009

+ AC:2012

PN-82/C-04576/08

Stężenie azotanów

mg/l

24 ± 2

50

Stężenie fluorków

mg/l

0,11 ± 0,02

1,5

Stężenie chlorków

mg/l

61 ± 3

250

Stężenie siarczanów

mg/l

68 ± 3

250

Stężenie żelaza

µg/l

< 30

0,200

PN ISO 6332:2001

+ APL:2016-06

Stężenie boru

µg/l

< 0,1

1,0

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

Stężenie chromu

µg/l

< 5,0

50

Stężenie niklu

µg/l

< 1,0

20

Stężenie miedzi

µg/l

< 0,1

2,0

Stężenie arsenu

µg/l

< 1,0

10

Stężenie selenu

µg/l

< 1,0

10

Stężenie kadmu

µg/l

< 0,3

5,0

Stężenie ołowiu

µg/l

< 1,0

10

Stężenie antymonu

µg/l

< 1,0

5,0

Stężenie manganu

µg/l

17 ± 2

50

Stężenie glinu

µg/l

< 10

200

Stężenie rtęci

µg/l

< 0,2

1,0

PN-EN ISO 12846:2012

Cyjanki

µg/l

< 5,0

50

Nanocolor nr 1-30 dla Epoll-20 ECO

Ogólny węgiel organiczny N

mg/l

< 1,0

5,0

PN-EN 1484:1999

Utlenialność z KMnO4

mg/l O2

1,1 ± 0,4

5

PN-EN ISO 8467:2001

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)

mgCaCO3/l

416 ± 58

60 – 500

PN-ISO 6059:1999

Stężenie cyjanków N

µg/l

< 5,0

50

Nanocolor nr 1-30 dla Epoll-20 ECO

Ogólna liczba mikroorganizmów

w 22OC ± 2,0 po 72h w 1 ml

jtk.

1

Bez nieprawidłowych zmian

PN-EN ISO 6222:2004

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml

jtk.

0

0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+Al:2017-04

Liczba Escherichia coli w 100 ml

jtk.

0

0

Liczba enterokoków kałowych w 100 ml

jtk.

0

0

PN-EN ISO 7899-2:2004

Przedstawione powyżej wyniki badań pokazują, że woda wodociągowa spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).

Dla mieszkańców ważną rolę odgrywa smak, zapach, barwa, a także twardość wody. Pod względem organoleptycznym dostarczana woda jest klarowna, przeźroczysta, bezbarwna i smaczna.

Z powodu dezynfekcji wody, która jest konieczna ze względu na zabezpieczenie przed zakażeniami i wzrostem bakterii w sieci wodociągowej, konsumenci mogą odczuwać smak i zapach chloru.

Twardość ogólna wody jest cechą wynikającą z obecności rozpuszczonych w niej związków, głównie wapnia i magnezu. Dzielona jest na twardość węglanową obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu, która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO­3 i CO3) oraz twardość niewęglanową obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami, itp.

Twardość wyraża się w kilku rodzajach jednostek, które można stosować zamiennie zgodnie z tabelą.

Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody
Jednostka mmol/l mgCaCO­3/l niemiecka °n francuska mval/l
mmol/l 1 100,08 5,61 10,0 2
mgCaCO­3/l 100,08 1 0,056 0,10 0,02
niemiecka °n 0,178 17,8 1 1,784 0,356
francuska 0,10 10 0,560 1 0,2
mval/l 0,5 50 2,8 5 1

 

Twardość wody wodociągowej w Ropczycach w różnych skalach:

416mgCaCO­3/l = 8,3mval/l = 23,4 °niemieckiego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2294). określa dopuszczalną wartość twardości ogólnej dla wody i wynosi ona 60 – 500 mgCaCO­3/l.

Podział wód według twardości ogólnej
woda mval/l mgCaCO­3/l
bardzo miękka < 1,5 < 75
miękka 1,5 – 3,0 75 – 150
średnio twarda 3,0 – 6,0 150 – 300
twarda 6,0 – 10,0 300 – 500
bardzo twarda > 10 > 500

 

Porównując wyniki badań, przeprowadzonych przez upoważnione do tego laboratorium, z powyższą tabelą możemy stwierdzić, że woda wodociągowa jest wodą twardą.

Twardość wody z punktu widzenia higieny uważana jest za parametr drugorzędny, choć ma wpływ na zdrowie człowieka.  Wody bardzo miękkie poniżej 75 mgCaCO­­3/l są szkodliwe dla organizmu, ponieważ wypłukują z organizmu sole wapnia i inne, co powoduje problemy z układem kostnym, zaburzenia pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego. Wody miękkie oprócz negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka powodują także korozję przewodów wodociągowych.

Uciążliwość podwyższonej twardości wody powyżej 200 mgCaCO­­3/l w gospodarstwach domowych powoduje wzrost zużycia środków myjących i detergentów oraz tworzenie się kamienia kotłowego, szczególnie przy wysokiej twardości wodorowęglanowej (CaHCO­­3). Podczas gotowania woda posiadająca twardość węglanową ulega zmiękczeniu wskutek rozkładu wodorowęglanów i wytrącaniu się węglanu wapniowego(CaCO­­3) w postaci białego osadu.

Biorąc powyższe pod uwagę możemy stwierdzić, że woda wodociągowa w Ropczycach jest bardzo dobra i posiada niezwykłe walory smakowe, a jej wskaźniki fizyko-chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2294).