Aktualna decyzja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego

o przydatności wody z Wodociągu Ropczyce do spożycia przez ludzi.

 

Jakość wody w sieci wodociągowej w Ropczycach 

Woda na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce dostarczana jest do sieci wodociągowej z ujęć podziemnych, poprzez studnie głębinowe. Na jakość tej wody bezpośredni wpływ ma skład gruntu, przez który przesącza się woda.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom badana jest przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, z częstotliwością i w zakresie określonym  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2294).

Przydatność wody do spożycia określa się porównując jej skład fizyko-chemiczny i bakteriologiczny z obowiązującymi normami sanitarnymi, które zawierają dopuszczalne wartości substancji mogących występować w wodzie pitnej.

 

Poniżej przedstawiamy uśrednione wyniki badań w wodzie wodociągowej poszczególnych wskaźników przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach w 2021 r.

 

Wskaźnik Jednostka Wynik badania Najwyższa dop. wartość> Metoda badawcza
Mętność NTU 0,33 1 1) PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Barwa mg/l Pt 5 1) PN-EN ISO 7887:2012
+Apl:2015-06 Metoda C
Zapach w 25OC TON 1
akceptowalny
1) PN-EN 1622:2006
Smak TFN 1
akceptowalny
1) PN-EN 1622:2006
Przewodność elektr. w 25OC µS/cm 766 2500 PN-EN 27888:1999
Stężenie jonów wodoru (odczyn pH) pH 7,2 6,5 – 9,5 PN-EN ISO 10523:2012
Stężenie jonu amonu mg/l 0,013 0,50 PN-EN ISO 7150-1:2002
Stężenie sodu mg/l 27 ,1 200 PN-EN ISO 7150-1:2002
Stężenie azotynów mg/l 0,03 0,50 PN-EN ISO 10304-12009 + AC:2012
Stężenie azotanów mg/l 18,1 50 PN-EN ISO 10304-12009 + AC:2012
Stężenie fluorków mg/l 0,107 1,5 PN-EN ISO 10304-12009 + AC:2012
Stężenie chlorków mg/l 55,1 250 PN-EN ISO 10304-12009 + AC:2012
Stężenie siarczanów mg/l 68 ± 3 250 PN-EN ISO 10304-12009 + AC:2012
Stężenie żelaza µg/l 58 200 PN ISO 11885:2009 ICP -OES
Stężenie boru µg/l 0,062 1,0 PN ISO 11885:2009 ICP -OES
Stężenie chromu µg/l 5,0 50 PN ISO 11885:2009 ICP -OES
Stężenie niklu µg/l 3,0 20 PN ISO 11885:2009 ICP -OES
Stężenie miedzi µg/l < 0,0145 2,0 PN ISO 11885:2009 ICP -OES
Stężenie arsenu µg/l 10 10 PN-EN ISO 15586:2005 ETAAS
Stężenie selenu µg/l 5 10 PN-EN ISO9965:2001 HG-AAS
Stężenie kadmu µg/l 0,4 5,0 PN ISO11885:2009 ICP-OES
Stężenie ołowiu µg/l 5,95 10 PN-EN ISO15586:2005 ETAAS
Stężenie antymonu µg/l 1,0 5,0 PB-061/08.2019 wyd. IV z dn. 01.08.2019r. HG-AAS
Stężenie manganu µg/l 10 50 PN ISO 11885:2009 ICP-OES
Stężenie glinu µg/l 50 200 PN ISO 11885:2009 ICP-OES
Stężenie rtęci µg/l 0,05 1,0 PAF/PB-07, Ed. 6 z dn. 02.02.2013.r. HPLC-FLD
Stężenie cyjanków N µg/l 5,0 50 PN-80/C-04603/01 Spektrofotometryczna
Ogólny węgiel organiczny N</sup mg/l 1,0 5,0 PN-EN 1484:1999
Utlenialność z KMnO4 mg/l O2 0,69 5 PN-EN ISO 8467:2001
Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) mgCaCO3/l 322> 60 – 500 PN-ISO 6059:1999
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22OC ± 2,0 po 72h w 1 ml jtk. 3 100 Bez nieprawidłowych zmian PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml jtk.> 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+Al:2017-04

Liczba Escherichia coli w 100 ml jtk. 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +Al:2017-04
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml jtk. 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

Przedstawione powyżej wyniki badań pokazują, że woda wodociągowa spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).

Dla mieszkańców ważną rolę odgrywa smak, zapach, barwa, a także twardość wody. Pod względem organoleptycznym dostarczana woda jest klarowna, przeźroczysta, bezbarwna i smaczna.

Z powodu dezynfekcji wody, która jest konieczna ze względu na zabezpieczenie przed zakażeniami i wzrostem bakterii w sieci wodociągowej, konsumenci mogą odczuwać smak i zapach chloru.

Twardość ogólna wody jest cechą wynikającą z obecności rozpuszczonych w niej związków, głównie wapnia i magnezu. Dzielona jest na twardość węglanową obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu, która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO­3 i CO3) oraz twardość niewęglanową obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami, itp.

Twardość wyraża się w kilku rodzajach jednostek, które można stosować zamiennie zgodnie z tabelą.

Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody
Jednostka mmol/l mgCaCO­3/l niemiecka °n francuska mval/l
mmol/l 1 100,08 5,61 10,0 2
mgCaCO­3/l 100,08 1 0,056 0,10 0,02
niemiecka °n 0,178 17,8 1 1,784 0,356
francuska 0,10 10 0,560 1 0,2
mval/l 0,5 50 2,8 5 1

 

Twardość wody wodociągowej w Ropczycach w różnych skalach:

416mgCaCO­3/l = 8,3mval/l = 23,4 °niemieckiego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2294). określa dopuszczalną wartość twardości ogólnej dla wody i wynosi ona 60 – 500 mgCaCO­3/l.

Podział wód według twardości ogólnej
woda mval/l mgCaCO­3/l
bardzo miękka < 1,5 < 75
miękka 1,5 – 3,0 75 – 150
średnio twarda 3,0 – 6,0 150 – 300
twarda 6,0 – 10,0 300 – 500
bardzo twarda > 10 > 500

 

Porównując wyniki badań, przeprowadzonych przez upoważnione do tego laboratorium, z powyższą tabelą możemy stwierdzić, że woda wodociągowa jest wodą twardą.

Twardość wody z punktu widzenia higieny uważana jest za parametr drugorzędny, choć ma wpływ na zdrowie człowieka.  Wody bardzo miękkie poniżej 75 mgCaCO­­3/l są szkodliwe dla organizmu, ponieważ wypłukują z organizmu sole wapnia i inne, co powoduje problemy z układem kostnym, zaburzenia pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego. Wody miękkie oprócz negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka powodują także korozję przewodów wodociągowych.

Uciążliwość podwyższonej twardości wody powyżej 200 mgCaCO­­3/l w gospodarstwach domowych powoduje wzrost zużycia środków myjących i detergentów oraz tworzenie się kamienia kotłowego, szczególnie przy wysokiej twardości wodorowęglanowej (CaHCO­­3). Podczas gotowania woda posiadająca twardość węglanową ulega zmiękczeniu wskutek rozkładu wodorowęglanów i wytrącaniu się węglanu wapniowego(CaCO­­3) w postaci białego osadu.

Biorąc powyższe pod uwagę możemy stwierdzić, że woda wodociągowa w Ropczycach jest bardzo dobra i posiada niezwykłe walory smakowe, a jej wskaźniki fizyko-chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2294).