Pompownia ścieków

  Na obszarze funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ropczycach działają trzy oczyszczalnie ścieków, do których doprowadzone są ścieki poprzez sieć kanalizacyjną grawitacyjną oraz za pomocą pompowni ścieków rurociągami tłocznymi do wyżej położonych kolektorów.

   Jedną z typowych czynności eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej jest usuwanie niedrożności oraz czyszczenie kanałów za pomocą ciśnieniowych samochodów specjalistycznych.

   Częstą przyczyną niedrożności jest nieprawidłowa eksploatacja instalacji kanalizacyjnej. Wrzucanie do niej resztek jedzenia, podpasek, chusteczek nawilżanych oraz innych części stałych może przyczynić się do powstania zatoru i w konsekwencji spowodować niedrożności kanalizacji. W związku z tym do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania między innymi: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

    Do analizy i oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wykorzystywana jest inspekcja telewizyjna. Użycie kamer telewizyjnych pozwala na skuteczne wykrywanie uszkodzeń oraz typowanie odcinków wymagających remontu.

   Bieżący nadzór zdalny pompowni ścieków ze stanowiska komputerowego praez 24 h/dobę pozwala na ograniczenie kontroli objazdowych pompowni ścieków oraz szybkie reagowanie na awarie i identyfikację zatkanych pomp. W większości przypadków powodem są chusteczki jednorazowe z nierozpuszczalnego materiału, podpaski i inne materiały włókniste, które nie powinny być wrzucane do kanalizacji.

   Do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki bytowe i komunalne. Obowiązuje natomiast całkowity zakaz wprowadzania do niej wód deszczowych oraz drenażowych. Wody te zgodnie z polskimi przepisami mogą być odprowadzane na teren własny lub do kanalizacji deszczowej.


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ROPCZYCE UL. MASARSKA

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z usuwaniem związków biogennych o przepustowości 1927 m3/dobę. Została oddana do użytku w roku 2000. Obsługuje system kanalizacji grawitacyjno-podciśnieniowej z terenu miasta.

W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia:

 • Pompownia główna wyposażona w dwie pompy zatapialne podające ścieki na dwie kraty schodkowe.
 • Kraty schodkowe HUBERA służące do usuwania części stałych i pływających.
 • Oddzielone skratki są odwadniane za pomocą dwóch pras hydraulicznych.
 • Piaskownik poziomy dwukomorowy służący do usuwania piasku z napływających ścieków.
 • Bioreaktor biologiczny złożony z komory predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. W bioreaktorze zachodzą procesy redukcji zanieczyszczeń oraz usuwania związków biogennych za pomocą osadu czynnego.
 • Osadnik wtórny kołowy ze zgarniaczem mechanicznym służy do oddzielania ścieków oczyszczony od osadu czynnego nadmiernego. Ścieki oczyszczone poprzez urządzenia pomiarowe odprowadzane są do odbiornika.
 • Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego do gromadzenia osadu nadmiernego.
 • Stację odwadniania osadu wyposażoną w prasę filtracyjną ANDRITZ GEMINI1000, mieszarkę wapna i odwodnionego osadu, w której zachodzi proces pełnej higienizacji osadu.
 • Wiatę magazynową służącą do magazynowania odwodnionego osadu.
 • Stację dmuchaw podającą tlen do bioreaktora.
 • Agregat prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania en. elektryczną.
 • Centralną sterownię z wizualizacją pracy urządzeń oczyszczalni.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ROPCZYCE UL. ROBOTNICZA

Osadnik Imhoffa

Oczyszczalnia ścieków  została wybudowana w roku 1975 jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ze złożami biologicznymi. Projektowa przepustowość oczyszczalni wynosi 1657 m3/dobę, RLM 6480. Oczyszczalnię obsługuje system kanalizacji ogólnospławnej i posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych w okresie bezdeszczowym Qmaxd – 1657m3/dobę, w okresie deszczowym Qmaxd – 3634m3/dobę W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące urządzenia:

  • Krata rzadka czyszczona ręcznie
  • Piaskownik dwukomorowy poziomy z ręcznym usuwaniem piasku
  • Urządzenie pomiarowe
  • Dwa osadniki Imhoffa z dopływem grawitacyjnym o średnicy 10,00 m i głębokości 11,00 m zespolone z komorą fermentacyjną (fermentacja metanowa)
  • Dwa złoża biologiczne zraszane za pomocą zraszaczy obrotowych z wypełnieniem pakietowym z tworzywa
  • Pompownia ścieków wyposażona w trzy pompy wirowe służące do podawania ścieków na wieżę ciśnień oraz do przepompowywania osadów z osadników wtórnych do komory fermentacyjnej osadników Imhoffa
  • Dwa osadniki wtórne o średnicy 8 m i głębokości całkowitej 7,10 m
  • Poletka osadowe z wypełnieniem żwirowym w ilości 16 szt. i wymiarach 5,15 m x 10,50 m. Powierzchnia og. poletek – 714,00 m2
  • Oczyszczalnia ścieków posiada trzy wyloty, w tym dwa awaryjne.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PASZCZYNA

Powstała w 2003 r., dla wsi Lubzina i Brzezówka, typ oczyszczalni ARBF (automatyczny reaktor biologiczny) o przepustowości 250 m3/dobę. Proces technologiczny. Ciąg technologiczny złożony jest z urządzeń przeznaczonych do nowoczesnego oczyszczania mechaniczno-biologiczno-chemicznego ścieków bytowo-gospodarczych z domieszką ścieków dowożonych. Ścieki oczyszczane są metodą niskoobciążonego osadu czynnego z symultaniczną stabilizacją tlenową osadu czynnego, z usuwaniem związków biogennych metodą biologiczno-chemiczną. Główne procesy oczyszczania następują w zblokowanych zbiornikach betonowych stanowiących jeden ciąg technologiczny. Ścieki surowe dopływają z pompowni sieciowych rurociągami tłocznymi do pompowni ścieków na terenie oczyszczalni. Do pompowni doprowadzane są również ścieki sanitarne z węzła w budynku technicznym, odcieki technologiczne (płukanie sita, odwadnianie osadów), ścieki dowożone zgromadzone w wydzielonym zbiorniku uśredniająco- buforującym oraz wody z odwodnienia dróg i placów z obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszenia na terenie obiektu. Ścieki z pompowni tłoczone są do węzła oczyszczania mechanicznego złożonego z sita bębnowego. Za pomocą sita ścieki zostają oczyszczone mechanicznie z zanieczyszczeń stałych, flotujących i części piasku. Z sita ścieki kierowane są do automatycznego reaktora biologicznego złożonego z czterech zblokowanych komór:

 •  Zbiornik buforowy – retencjonowanie ścieków, uśrednianie składu, wytwarzanie lotnych kwasów tłuszczowych w wyniku fermentacji wstępnej ścieków surowych.
 • Komora biologiczna – usuwanie związków węgla organicznego, nitryfikacja (rozkład związków azotu amonowego na azotany i azotyny), denitryfikacja (usuwanie związków azotu nieorganicznego, azotanów i azotynów), defosfatacja biologiczna i stabilizacja tlenowa osadów, wstępne klarowanie (sedymentacja) i odprowadzanie ścieków oczyszczonych (dekantacja).
 • Komora chemiczna (wtórnej sedymentacji) – mieszanie oczyszczonych biologicznie ścieków z koagulantem (PIX), flokulacja, koagulacja, defosfatacja chemiczna, końcowe klarowanie ścieków (sedymentacja końcowa), odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika.
 • Zbiornik magazynowy osadu – zagęszczanie i magazynowanie osadów, stabilizacja tlenowa osadu.

Urządzenia pracują cyklicznie wg następującego cyklogramu. Nastawy cyklogramu zostały ustalone w czasie rozruchu i mogą być korygowane w zależności od potrzeb eksploatacyjnych.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do odbiornika porcjami (zgodnie z cyklogramem) przez komorę wylotową wyposażoną w przepustnicę z napędem elektrycznym. Zanieczyszczenia resztkowe występujące w pierwszej partii odprowadzanych ścieków są automatycznie odprowadzane do przepompowni poprzez kanalizację lokalną.

Automatyczny reaktor biologiczny wyposażony jest w system napowietrzania drobnopęcherzykowego zasilany sprężonym powietrzem z zespołu dmuchaw rotacyjnych wyposażonych w silniki współpracujące z falownikiem. Sterowanie pracą zespołu dmuchaw uzależnione jest od stężenia tlenu w komorze biologicznej w czasie trwania procesu nitryfikacji wg zaprogramowanego cyklogramu.