OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach

przy ulicy Przemysłowej 12

informuje, że na podstawie Decyzji nr RZ.RET.070.2.50.2018.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dniem 25-07-2018r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków na terenie gminy Ropczyce na okres 3 lat (36 miesięcy).


 Taryfowe grupy odbiorców


W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

„G-WG1” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WG2” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-PN2” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD1” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD2” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G3+WG1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG1 posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WG2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+PN2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-PN2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD1” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„P-WG1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WG2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-PN2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

gdzie: „WG” – wodomierz główny, „WD” – wodomierz dodatkowy, „PN” – przeciętne normy zużycia wody.


W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

„G-WG1” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WG2” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-PN2” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD1” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD2” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G3+WG1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG1” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WG2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+PN2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-PN2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD1” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„P-WG1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WG2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-PN2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

gdzie: „WG” – wodomierz główny, „WD” – wodomierz dodatkowy, „PN” – przeciętne normy zużycia wody lub ilość obliczona na podstawie wskazań wodomierza na źródle wody innej niż dostarczona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.


Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług, obowiązują następujące ceny i stawki opłat:

  • cenę za dostarczoną wodę jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody;
  • cenę za odprowadzone ścieki jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych;
  • stawkę opłaty abonamentowej jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków;

Do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu wejścia w życie Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
1 2 3 4 5 6 7 8
„G-WG1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 11,74 12,68 11,65 12,58 10,63 11,48
„G-WG2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 14,74 15,92 14,65 15,82 13,63 14,72
„G-PN2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 9,15 9,88 9,18 9,91 9,21 9,95
„G-WD1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„G-WD2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„G3+WG1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 11,74 12,68 11,65 12,58 10,63 11,48
„G3+WG2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 14,74 15,92 14,65 15,82 13,63 14,72
„G3+PN2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 9,15 9,88 9,18 9,91 9,21 9,95
„G3+WD1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„G3+WD2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„P-WG1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 11,74 12,68 11,65 12,58 10,63 11,48
„P-WG2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 14,74 15,92 14,65 15,82 13,63 14,72
„P-PN2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 9,15 9,88 9,18 9,91 9,21 9,95
„P-WD1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„P-WD2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
„G-WG1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 13,50 14,58 13,55 14,63 13,60 14,69
„G-WG2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„G-PN2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej(zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„G-WD1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„G-WD2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„G3+WG1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 13,50 14,58 13,55 14,63 13,60 14,69
„G3+WG2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„G3+PN2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„G3+WD1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„G3+WD2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„P-WG1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 13,50 14,58 13,55 14,63 13,60 14,69
„P-WG2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„P-PN2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„P-WD1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„P-WD2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37