OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach

przy ulicy Przemysłowej 12

informuje, że na podstawie Decyzji nr RZ.RET.070.2.50.2018.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dniem 25-07-2018r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków na terenie gminy Ropczyce na okres 3 lat (36 miesięcy).


 Taryfowe grupy odbiorców


W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

„G-WG1” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WG2” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-PN2” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD1” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD2” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G3+WG1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG1 posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WG2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+PN2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-PN2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD1” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„P-WG1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WG2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-PN2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

gdzie: „WG” – wodomierz główny, „WD” – wodomierz dodatkowy, „PN” – przeciętne normy zużycia wody.


W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

„G-WG1” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WG2” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-PN2” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD1” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD2” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G3+WG1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG1” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WG2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+PN2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-PN2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD1” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„P-WG1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WG2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-PN2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

gdzie: „WG” – wodomierz główny, „WD” – wodomierz dodatkowy, „PN” – przeciętne normy zużycia wody lub ilość obliczona na podstawie wskazań wodomierza na źródle wody innej niż dostarczona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.


Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług, obowiązują następujące ceny i stawki opłat:

 • cenę za dostarczoną wodę jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody;
 • cenę za odprowadzone ścieki jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych;
 • stawkę opłaty abonamentowej jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków;

Do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu wejścia w życie Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
1 2 3 4 5 6 7 8
„G-WG1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 11,74 12,68 11,65 12,58 10,63 11,48
„G-WG2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 14,74 15,92 14,65 15,82 13,63 14,72
„G-PN2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 9,15 9,88 9,18 9,91 9,21 9,95
„G-WD1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„G-WD2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„G3+WG1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 11,74 12,68 11,65 12,58 10,63 11,48
„G3+WG2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 14,74 15,92 14,65 15,82 13,63 14,72
„G3+PN2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 9,15 9,88 9,18 9,91 9,21 9,95
„G3+WD1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„G3+WD2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„P-WG1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 11,74 12,68 11,65 12,58 10,63 11,48
„P-WG2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 14,74 15,92 14,65 15,82 13,63 14,72
„P-PN2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 9,15 9,88 9,18 9,91 9,21 9,95
„P-WD1” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77
„P-WD2” – cena wody (zł/m3) 2,96 3,20 2,96 3,20 2,96 3,20
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,59 6,04 5,47 5,91 4,42 4,77

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
„G-WG1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 13,50 14,58 13,55 14,63 13,60 14,69
„G-WG2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„G-PN2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej(zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„G-WD1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„G-WD2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„G3+WG1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 13,50 14,58 13,55 14,63 13,60 14,69
„G3+WG2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„G3+PN2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„G3+WD1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„G3+WD2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„P-WG1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 13,50 14,58 13,55 14,63 13,60 14,69
„P-WG2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„P-PN2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 21,20 22,90 21,25 22,95 21,30 23,00
„P-WD1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37
„P-WD2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,90 7,45 6,96 7,52 7,02 7,58
– stawka opłaty abonamentowej (zł) 5,80 6,26 5,85 6,32 5,90 6,37

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Ropczyce w zakresie zaopatrzenia w wodę z ujęć wody.

1. Ujęcie Ropczyce.

Studnia głębinowa

   W skład urządzeń wodnych wchodzi dziewięć studni głębinowych położonych w mieście Ropczyce w dzielnicy Czekaj i Pietrzejowa oraz w miejscowości Brzezówka. Woda z tych studni jest transportowana poprzez sieć rurociągów do stacji uzdatniania wody przy ulicy Rataja, gdzie po dezynfekcji i zmagazynowaniu nadwyżki w zbiornikach wyrównawczych , jest transportowana do odbiorców. Uzdatniona woda do odbiorców transportowana jest siecią rurociągów rozdzielczych. Ze względu na ukształtowanie terenu gminy Ropczyce, dla zapewnienia wymaganego ciśnienia zbudowano sieć hydroforni, urządzenia redukujące ciśnienie oraz obiekty ze zbiornikami wyrównawczymi.

Zbiornik wyrównawczy w szacie zimowej

   Na infrastrukturę zapewniającą pobór wody składają się studnie głębinowe, wiele kilometrów rurociągów, hydrofornie, zbiorniki wyrównawcze oraz wiele innych urządzeń. Parametry wszystkich obiektów są monitorowane i analizowane pod względem możliwości wystąpienia awarii. Taki sposób utrzymania ujęcia służy zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania układu zaopatrzenia w wodę. Urządzenia eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. służą firmom, mieszkańcom oraz jednostkom użyteczności publicznej z terenu miasta i gminy.

Ilość pobieranej wody wynosi średnio około 2000 m3/dobę, co stanowi około 70 % wydajności studni głębinowych. Obserwuje się bardzo dużą nierównomierność w ilości pobieranej wody związaną z charakterem zaopatrywanego terenu . Na terenie ujęcia znajdują się studnie zakładów zlokalizowanych w obrębie ujęcia komunalnego. Ujęcie komunalne zgodnie z przepisami prawa ma pierwszeństwo w zaspokojeniu potrzeb wodnych. Pobór wody z ujęcia komunalnego nie stanowi zagrożenia bądź utrudnień dla innych korzystających z wód.


2. Ujęcie Lubzina

Stacja uzdatniania wody Lubzina

   To stosunkowo młode przedsięwzięcie powstało w wyniku zwiększenia zapotrzebowania na wodę oraz w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej. Obiekt składa się z trzech studni głębinowych, zbiorników wyrównawczych, stacji uzdatniania (dezynfekcji), hydroforni. Ujęcie zostało włączone do istniejącej sieci wodociągowej i zaopatruje w wodę głównie miejscowości Lubzina i Brzezówka.

   Dystrybucja wody z dwóch ujęć, a także połączenie z siecią wodociągową gminy Paszczyna, zapewnia dywersyfikację zaopatrzenia odbiorców. Przewidywane jest również połączenie w przyszłości sieci wodociągowej Ropczyc i Sędziszowa, w celu wzajemnego wspomagania się w przypadkach awaryjnych.

Jakość wody w sieci wodociągowej w Ropczycach 

Woda na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce dostarczana jest do sieci wodociągowej z ujęć podziemnych, poprzez studnie głębinowe. Na jakość tej wody bezpośredni wpływ ma skład gruntu, przez który przesącza się woda.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom badana jest przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, z częstotliwością i w zakresie określonym  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).

Przydatność wody do spożycia określa się porównując jej skład fizyko-chemiczny i bakteriologiczny z obowiązującymi normami sanitarnymi, które zawierają dopuszczalne wartości substancji mogących występować w wodzie pitnej.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki badanych przeprowadzonych przez WSSE w Rzeszowie wskaźników w wodzie wodociągowej w I półroczu 2009r.

 Wskaźnik Jednostka  Wynik badania   Najwyższa dop. wartość  Metoda badawcza
Mętność  FNU  0,31 ± 0,08  1  PN-EN ISO 7027:2003
Barwa  mg/l Pt  1 ± 1  15  PN-EN ISO 7887:2002
Zapach w 25°C  TON  < 1
akceptowalny
 akceptowalny  PB/HK-27 Wydanie 2
z dnia 27.05.2005
Przewodność elektr. w 25°C  µS/cm  706 ±14  2500  PN-EN 27888:1999
Odczyn  pH  7,0 ± 0,1  6,5 – 9,5  PN-90/C-04540/01
Azot amonowy N  mg/l NNH4  < 0,050  –  PN-C/04576-4:1994
Amonowy jon  Mg/l  < 0,064  0,50  –
Azot azotynowy  mg/l N­NO2  < 0,0050  –  PN-82/C-04576/08
Azotyny  mg/l  < 0,016  0,50  –
Azot azotanowy N  mg/l NNO3  3,0 ± 0,2  –  PN-82/C-04576/08
Ayotany (V)  mg/l  13 ± 1  50  –
Żelazo  mg/l  0,054 ± 0,004  0,200  PN ISO 6332:2001
Mangan  mg/l  < 0,030  0,050  PB/HK-15 Wydanie 4
z dnia 05.09.2007
Fluorki  mg/l  0,20 ± 0,03  1,5  PN-78/C-04588/03
Glin  mg/l  < 0,060  0,200  PN-92/C-04605/02
Chlorki  mg/l  59 ± 4  250  PN-ISO 9297:1994
Siarczany  mg/l  68 ± 5  250  PN-ISO 9280:2002
Ogólny węgiel organiczny N  mg/l  < 1,0  5,0  PN-EN 1484:1999
Utlenialność z KMnO4  mg/l O2  1,0 ± 0,2  5  PN-EN ISO 8467:2001
Twardość ogólna  mgCaCO3/l  325 ± 19  60 – 500  PN-ISO 6059:1999
Cyjanki N  mg/l  < 0,0010  0,050  Nanocolor nr 1-30 dla Epoll-20 ECO
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22°C ± 2,0 po 72h w 1 ml
 c.f.u.  0  100  PN-EN ISO 6222:2004
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 36°C ± 2,0 po 48h w 1 ml
c.f.u. 0 50 PN-EN ISO 6222:2004
Bakterie grupy coli w 100 ml c.f.u. 0 0 PB/HK-22 Wydanie 3
z dnia 27.05.2009
Escherichia coli w 100 ml c.f.u. 0 0
Enterokoki w 100 ml c.f.u. 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

 

Przedstawione powyżej wyniki badań pokazują, że woda wodociągowa spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).

Dla mieszkańców ważną rolę odgrywa smak, zapach, barwa, a także twardość wody. Pod względem organoleptycznym dostarczana woda jest klarowna, przeźroczysta, bezbarwna i smaczna.

Z powodu dezynfekcji wody, która jest konieczna ze względu na zabezpieczenie przed zakażeniami i wzrostem bakterii w sieci wodociągowej, konsumenci mogą odczuwać smak i zapach chloru.

Twardość ogólna wody jest cechą wynikającą z obecności rozpuszczonych w niej związków, głównie wapnia i magnezu. Dzielona jest na twardość węglanową obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu, która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO­3 i CO3) oraz twardość niewęglanową obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami, itp.

 

Twardość wyraża się w kilku rodzajach jednostek, które można stosować zamiennie zgodnie z tabelą.

Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody
Jednostka mmol/l mgCaCO­3/l niemiecka °n francuska mval/l
mmol/l 1 100,08 5,61 10,0 2
mgCaCO­3/l 100,08 1 0,056 0,10 0,02
niemiecka °n 0,178 17,8 1 1,784 0,356
francuska 0,10 10 0,560 1 0,2
mval/l 0,5 50 2,8 5 1

 

Twardość wody wodociągowej w Ropczycach w różnych skalach:

325 mgCaCO­3/l = 6,5 mval/l = 18,2 °niemieckiego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417) określa dopuszczalną wartość twardości ogólnej dla wody i wynosi ona 60 – 500 mgCaCO­3/l. 

Podział wód według twardości ogólnej
woda mval/l mgCaCO­3/l
bardzo miękka < 1,5 < 75
miękka 1,5 – 3,0 75 – 150
średnio twarda 3,0 – 6,0 150 – 300
twarda 6,0 – 10,0 300 – 500
bardzo twarda > 10 > 500

 

Porównując wyniki badań, przeprowadzonych przez upoważnione do tego laboratorium, z powyższą tabelą możemy stwierdzić, że woda wodociągowa jest wodą twardą.

Twardość wody z punktu widzenia higieny uważana jest za parametr drugorzędny, choć ma wpływ na zdrowie człowieka.  Wody bardzo miękkie poniżej 75 mgCaCO­­3/l są szkodliwe dla organizmu, ponieważ wypłukują z organizmu sole wapnia i inne, co powoduje problemy z układem kostnym, zaburzenia pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego. Wody miękkie oprócz negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka powodują także korozję przewodów wodociągowych.

Uciążliwość podwyższonej twardości wody powyżej 200 mgCaCO­­3/l w gospodarstwach domowych powoduje wzrost zużycia środków myjących i detergentów oraz tworzenie się kamienia kotłowego, szczególnie przy wysokiej twardości wodorowęglanowej (CaHCO­­3). Podczas gotowania woda posiadająca twardość węglanową ulega zmiękczeniu wskutek rozkładu wodorowęglanów i wytrącaniu się węglanu wapniowego(CaCO­­3) w postaci białego osadu.

Biorąc powyższe pod uwagę możemy stwierdzić, że woda wodociągowa w Ropczycach jest bardzo dobra i posiada niezwykłe walory smakowe, a jej wskaźniki fizyko-chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).

 

Pompownia ścieków

  Na obszarze funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ropczycach działają trzy oczyszczalnie ścieków, do których doprowadzone są ścieki poprzez sieć kanalizacyjną grawitacyjną oraz za pomocą pompowni ścieków rurociągami tłocznymi do wyżej położonych kolektorów.

   Jedną z typowych czynności eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej jest usuwanie niedrożności oraz czyszczenie kanałów za pomocą ciśnieniowych samochodów specjalistycznych.

   Częstą przyczyną niedrożności jest nieprawidłowa eksploatacja instalacji kanalizacyjnej. Wrzucanie do niej resztek jedzenia, podpasek, chusteczek nawilżanych oraz innych części stałych może przyczynić się do powstania zatoru i w konsekwencji spowodować niedrożności kanalizacji. W związku z tym do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania między innymi: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

    Do analizy i oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wykorzystywana jest inspekcja telewizyjna. Użycie kamer telewizyjnych pozwala na skuteczne wykrywanie uszkodzeń oraz typowanie odcinków wymagających remontu.

   Bieżący nadzór zdalny pompowni ścieków ze stanowiska komputerowego praez 24 h/dobę pozwala na ograniczenie kontroli objazdowych pompowni ścieków oraz szybkie reagowanie na awarie i identyfikację zatkanych pomp. W większości przypadków powodem są chusteczki jednorazowe z nierozpuszczalnego materiału, podpaski i inne materiały włókniste, które nie powinny być wrzucane do kanalizacji.

   Do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki bytowe i komunalne. Obowiązuje natomiast całkowity zakaz wprowadzania do niej wód deszczowych oraz drenażowych. Wody te zgodnie z polskimi przepisami mogą być odprowadzane na teren własny lub do kanalizacji deszczowej.


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ROPCZYCE UL. MASARSKA

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z usuwaniem związków biogennych o przepustowości 1927 m3/dobę. Została oddana do użytku w roku 2000. Obsługuje system kanalizacji grawitacyjno-podciśnieniowej z terenu miasta.

W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia:

 • Pompownia główna wyposażona w dwie pompy zatapialne podające ścieki na dwie kraty schodkowe.
 • Kraty schodkowe HUBERA służące do usuwania części stałych i pływających.
 • Oddzielone skratki są odwadniane za pomocą dwóch pras hydraulicznych.
 • Piaskownik poziomy dwukomorowy służący do usuwania piasku z napływających ścieków.
 • Bioreaktor biologiczny złożony z komory predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. W bioreaktorze zachodzą procesy redukcji zanieczyszczeń oraz usuwania związków biogennych za pomocą osadu czynnego.
 • Osadnik wtórny kołowy ze zgarniaczem mechanicznym służy do oddzielania ścieków oczyszczony od osadu czynnego nadmiernego. Ścieki oczyszczone poprzez urządzenia pomiarowe odprowadzane są do odbiornika.
 • Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego do gromadzenia osadu nadmiernego.
 • Stację odwadniania osadu wyposażoną w prasę filtracyjną ANDRITZ GEMINI1000, mieszarkę wapna i odwodnionego osadu, w której zachodzi proces pełnej higienizacji osadu.
 • Wiatę magazynową służącą do magazynowania odwodnionego osadu.
 • Stację dmuchaw podającą tlen do bioreaktora.
 • Agregat prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania en. elektryczną.
 • Centralną sterownię z wizualizacją pracy urządzeń oczyszczalni.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ROPCZYCE UL. ROBOTNICZA

Osadnik Imhoffa

Oczyszczalnia ścieków  została wybudowana w roku 1975 jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ze złożami biologicznymi. Projektowa przepustowość oczyszczalni wynosi 1657 m3/dobę, RLM 6480. Oczyszczalnię obsługuje system kanalizacji ogólnospławnej i posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych w okresie bezdeszczowym Qmaxd – 1657m3/dobę, w okresie deszczowym Qmaxd – 3634m3/dobę W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące urządzenia:

  • Krata rzadka czyszczona ręcznie
  • Piaskownik dwukomorowy poziomy z ręcznym usuwaniem piasku
  • Urządzenie pomiarowe
  • Dwa osadniki Imhoffa z dopływem grawitacyjnym o średnicy 10,00 m i głębokości 11,00 m zespolone z komorą fermentacyjną (fermentacja metanowa)
  • Dwa złoża biologiczne zraszane za pomocą zraszaczy obrotowych z wypełnieniem pakietowym z tworzywa
  • Pompownia ścieków wyposażona w trzy pompy wirowe służące do podawania ścieków na wieżę ciśnień oraz do przepompowywania osadów z osadników wtórnych do komory fermentacyjnej osadników Imhoffa
  • Dwa osadniki wtórne o średnicy 8 m i głębokości całkowitej 7,10 m
  • Poletka osadowe z wypełnieniem żwirowym w ilości 16 szt. i wymiarach 5,15 m x 10,50 m. Powierzchnia og. poletek – 714,00 m2
  • Oczyszczalnia ścieków posiada trzy wyloty, w tym dwa awaryjne.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PASZCZYNA

Powstała w 2003 r., dla wsi Lubzina i Brzezówka, typ oczyszczalni ARBF (automatyczny reaktor biologiczny) o przepustowości 250 m3/dobę. Proces technologiczny. Ciąg technologiczny złożony jest z urządzeń przeznaczonych do nowoczesnego oczyszczania mechaniczno-biologiczno-chemicznego ścieków bytowo-gospodarczych z domieszką ścieków dowożonych. Ścieki oczyszczane są metodą niskoobciążonego osadu czynnego z symultaniczną stabilizacją tlenową osadu czynnego, z usuwaniem związków biogennych metodą biologiczno-chemiczną. Główne procesy oczyszczania następują w zblokowanych zbiornikach betonowych stanowiących jeden ciąg technologiczny. Ścieki surowe dopływają z pompowni sieciowych rurociągami tłocznymi do pompowni ścieków na terenie oczyszczalni. Do pompowni doprowadzane są również ścieki sanitarne z węzła w budynku technicznym, odcieki technologiczne (płukanie sita, odwadnianie osadów), ścieki dowożone zgromadzone w wydzielonym zbiorniku uśredniająco- buforującym oraz wody z odwodnienia dróg i placów z obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszenia na terenie obiektu. Ścieki z pompowni tłoczone są do węzła oczyszczania mechanicznego złożonego z sita bębnowego. Za pomocą sita ścieki zostają oczyszczone mechanicznie z zanieczyszczeń stałych, flotujących i części piasku. Z sita ścieki kierowane są do automatycznego reaktora biologicznego złożonego z czterech zblokowanych komór:

 •  Zbiornik buforowy – retencjonowanie ścieków, uśrednianie składu, wytwarzanie lotnych kwasów tłuszczowych w wyniku fermentacji wstępnej ścieków surowych.
 • Komora biologiczna – usuwanie związków węgla organicznego, nitryfikacja (rozkład związków azotu amonowego na azotany i azotyny), denitryfikacja (usuwanie związków azotu nieorganicznego, azotanów i azotynów), defosfatacja biologiczna i stabilizacja tlenowa osadów, wstępne klarowanie (sedymentacja) i odprowadzanie ścieków oczyszczonych (dekantacja).
 • Komora chemiczna (wtórnej sedymentacji) – mieszanie oczyszczonych biologicznie ścieków z koagulantem (PIX), flokulacja, koagulacja, defosfatacja chemiczna, końcowe klarowanie ścieków (sedymentacja końcowa), odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika.
 • Zbiornik magazynowy osadu – zagęszczanie i magazynowanie osadów, stabilizacja tlenowa osadu.

Urządzenia pracują cyklicznie wg następującego cyklogramu. Nastawy cyklogramu zostały ustalone w czasie rozruchu i mogą być korygowane w zależności od potrzeb eksploatacyjnych.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do odbiornika porcjami (zgodnie z cyklogramem) przez komorę wylotową wyposażoną w przepustnicę z napędem elektrycznym. Zanieczyszczenia resztkowe występujące w pierwszej partii odprowadzanych ścieków są automatycznie odprowadzane do przepompowni poprzez kanalizację lokalną.

Automatyczny reaktor biologiczny wyposażony jest w system napowietrzania drobnopęcherzykowego zasilany sprężonym powietrzem z zespołu dmuchaw rotacyjnych wyposażonych w silniki współpracujące z falownikiem. Sterowanie pracą zespołu dmuchaw uzależnione jest od stężenia tlenu w komorze biologicznej w czasie trwania procesu nitryfikacji wg zaprogramowanego cyklogramu.

Tutaj znajdziesz różnego rodzaju druki.

Stany licznika

Prosto i szybko, nie czekaj na nas, już dziś sam zgłoś stan licznika online