Złożony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”POIS.02.03.00-00-0055/16 uzyskał pozytywną ocenę co skutkowało podpisaniem 22-09-2016 r. umowy o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia złożony został w ramach naboru prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 10 274 385,05 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 6 352 381,13

Dofinansowanie wyniesie: 5 399 523,96 zł. co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Zakres projektu:

Realizacja projektu będzie trwała od 31.01.2017r do 31.12.2020r. Wszystkie prace wykonywane będą na funkcjonującym obiekcie z jednoczesnym utrzymaniem jego pracy co sprawia że zadanie jest szczególnie trudne do realizacji.

 

Przedsięwzięcie zakłada realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej w Ropczycach poprzez m.in.:

 • Zabudowę nowego punktu zlewnego z pomiarem ilości ścieków dowożonych, pH oraz wstępnym usuwaniem zawiesin,
 • Dostosowanie pomp zatapialnych zainstalowanych w pompowni ścieków do pracy z przetwornicą częstotliwości w celu zniwelowania zjawiska pulsacyjnej pracy węzła mechanicznego,
 • Modernizację zużytego wyposażenia technologicznego budynku krat. W budynku krat wykonane zostaną odpowiednie zwymiarowane kanały otwarte ścieków, oraz dokonana będzie zabudowa kanału obejściowego,
 • Modernizację wyposażenia technologicznego piaskownika wraz z instalacją pompową do usuwania pulpy i zabudową separatora płuczki piasku, rozwiązująca problem braku skutecznego usuwania zawiesin mineralnych,
 • Zabudowę osadnika wstępnego wraz z systemem usuwania osadu i części pływających oraz pompownią osadu wstępnego,
 • Wymianę zużytych instalacji i ciągów technologicznych do napowietrzania ścieków w komorze nitryfikacji z dyfuzorami włącznie, mieszadeł, pomp recyrkulacji osadów,
 • Modernizację zużytego, awaryjnego wyposażenia technologicznego istniejącego osadnika wtórnego oraz zabudowa drugiego osadnika wtórnego,
 • Modernizację istniejącego zagęszczacza osadu, oraz budowę drugiego, hermetyzacja zagęszczaczy,
 • Modernizację wyeksploatowanej i awaryjnej instalacji do odwaniania i higienizacji osadu.

 

Efekt ekologiczny realizacji projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymogami Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014 , poz. 1800 z późn. zm.). Projekt umożliwi podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków, w szczególności w zakresie stopnia usuwania substancji biogennych oraz właściwej gospodarki osadami ściekowymi. Doprowadzi to do dostosowania systemu oczyszczania ścieków do wymagań uregulowań polskich i unijnych, w szczególności do zapisów Dyrektywy 91/271/EWG97

 

Cel projektu:

Cel ogólny:

poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia na terenie gminy Ropczyce poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej i dostosowanie systemu do obowiązujących uregulowań polskich i unijnych. Długookresowym wynikiem przedmiotowego projektu jest dążenie do realizacji celów zawartych w kluczowych dokumentach strategicznych z zakresu ochrony środowiska, tj.:

 • realizacja celów z zakresu ochrony środowiska zawartych w Umowie Partnerstwa, w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie m.in. poprzez rozwój gospodarki wodno- ściekowej,
 • realizacja założeń zawartych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, którym jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, – dążenie do realizacji celów Master Planu dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG97,
 • dążenie do realizacji celów KPOSK, zgodnie z którym Polska powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM oraz rozbudować lub zmodernizować sieć kanalizacji sanitarnej, co przyczyni się do wdrożenia dyrektywy unijnej 91/271/EWG97,
 • realizacja celów projektu Strategii Gospodarki Wodnej do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016).

 

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymogami Rozp. Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014 , poz. 1800 z późn. zm.).

Zaznaczyć należy że oczyszczalnia w obecnym kształcie funkcjonuje już od 15 lat bez przerwy, a z uwagi na istnienie tylko 1 „nitki” technologicznej jej elementy są mocno nadszarpnięte zarówno przez czas jak i szczególne warunki pracy tego typu obiektów co może prowadzić do awarii które mogą mieć poważne konsekwencje dla środowiska. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na remont istniejących obiektów i ścieżek technologicznych ale także dzięki utworzeniu 2 „nitki” możliwa będzie w przyszłości jej konserwacja oraz zabezpieczenie przed zrzutem ścieków nieoczyszczonych w razie awarii. Dzięki tym zabiegom znacznie zmniejszy się poziom uciążliwości obiektu co poprawi komfort życia zwłaszcza mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z oczyszczalnią ale ma też bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz ochronę środowiska naszego regionu.

Z punktu widzenia miasta i gminy Ropczyce projekt ten można uznać za jeden z kluczowych dla dalszego rozwoju miasta i okolic a także zapewnienia komfortu życia mieszkańców.

 

Mechanizm sygnalizowania o nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Zobacz