https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-rzeszowie-taryfy/decyzja-rz-ret-070-2-50-2018-ps.html

 

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach

przy ulicy Przemysłowej 12

informuje, że na podstawie Decyzji nr RZ-RZT-70-153-2021-MK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dniem 22-06-2021r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków na terenie gminy Ropczyce na okres 3 lat (36 miesięcy).


Taryfowe grupy odbiorców


W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

„G-WG1” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WG2” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-PN2” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD1” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WD2” gospodarstwa domowe – zaopatrzenie w wodę ludności, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G3+WG1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG1 posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WG2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+PN2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-PN2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD1” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WD2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WD2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej wykorzystujący wodę na potrzeby własnej rodziny;

„P-WG1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, gmina za wodę, o której mowa w art. 22 Ustawy oraz podmioty gospodarcze niewymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WG2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, gmina za wodę, o której mowa w art. 22 Ustawy oraz podmioty gospodarcze niewymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-PN2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, gmina za wodę, o której mowa w art. 22 Ustawy oraz podmioty gospodarcze niewymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, gmina za wodę, o której mowa w art. 22 Ustawy oraz podmioty gospodarcze niewymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WD2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, gmina za wodę, o której mowa w art. 22 Ustawy oraz podmioty gospodarcze niewymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WD w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;


W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

„G-WG1” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-WG2” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G-PN2” gospodarstwa domowe – odprowadzanie ścieków od ludności, wspólnot mieszkaniowych, odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„G3+WG1” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG1” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+WG2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-WG2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„G3+PN2” odbiorcy zdefiniowani w grupie „G-PN2” posiadający gminną kartę rodziny wielodzietnej odprowadzający ścieki na potrzeby własnej rodziny;

„P-WG1” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-WG2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani z uwzględnieniem wskazań WG w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;

„P-PN2” pozostali odbiorcy – przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, przemysł rolno-spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, jednostki budżetowe, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w grupach na literę „G” – odbiorcy rozliczani na podstawie PN w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;


gdzie:

„WG” – wodomierz główny,

„WD” – wodomierz dodatkowy,

„PN” – przeciętne normy zużycia wody lub ilość określona w umowie.


Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług, obowiązują następujące ceny i stawki opłat:

  • cenę za dostarczoną wodę jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody;
  • cenę za odprowadzone ścieki jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych;
  • stawkę opłaty abonamentowej jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków;

Do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. W dniu wejścia w życie Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
1 2 3 4 5 6 7 8
„G-WG1” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 12,20 13,18 12,37 13,36 12,55 13,55
„G-WG2” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 16,68 18,01 16,85 15,82 17,03 18,39
„G-PN2” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 12,65 13,66 12,74 13,76 12,83 13,86
„G-WD1” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 7,72 8,34 7,89 8,52 8,06 8,70
„G-WD2” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 7,72 8,34 7,89 8,52 8,06 8,70
„G3+WG1” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 12,20 13,18 12,37 13,36 12,55 13,55
„G3+WG2” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 16,68 18,01 16,85 18,20 17,03 18,39
„G3+PN2” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 12,65 13,66 12,74 13,76 12,83 13,86
„G3+WD1” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 7,72 8,34 7,89 8,52 8,06 8,70
„G3+WD2” – cena wody (zł/m3) 3,51 3,79 3,52 3,80 3,56 3,84
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 7,72 8,34 7,89 8,52 8,06 8,70
„P-WG1” – cena wody (zł/m3) 3,64 3,93 3,70 4,00 3,75 4,05
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 12,20 13,18 12,37 13,36 12,55 13,55
„P-WG2” – cena wody (zł/m3) 3,64 3,93 3,70 4,00 3,75 4,05
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 16,68 18,01 16,85 18,20 17,03 18,39
„P-PN2” – cena wody (zł/m3) 3,64 3,93 3,70 4,00 3,75 4,05
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 12,65 13,66 12,74 13,76 12,83 13,86
„P-WD1” – cena wody (zł/m3) 3,64 3,93 3,70 4,00 3,75 4,05
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 7,72 8,34 7,89 8,52 8,06 8,70
„P-WD2” – cena wody (zł/m3) 3,64 3,93 3,70 4,00 3,75 4,05
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 7,72 8,34 7,89 8,52 8,06 8,70

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
„G-WG1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,30 10,04 9,53 10,29 9,64 10,41
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 15,23 16,45 15,33 16,56 15,42 16,65
„G-WG2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,30 10,04 9,53 10,29 9,64 10,41
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 26,79 28,93 26,88 29,03 26,97 29,13
„G-PN2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,30 10,04 9,53 10,29 9,64 10,41
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 26,79 28,93 26,88 29,03 26,97 29,13
„G3+WG1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,30 10,04 9,53 10,29 9,64 10,41
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 15,23 16,45 15,33 16,56 15,42 16,65
„G3+WG2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,30 10,04 9,53 10,29 9,64 10,41
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 26,79 28,93 26,88 29,03 26,97 29,13
„G3+PN2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,30 10,04 9,53 10,29 9,64 10,41
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 26,79 28,93 26,88 29,03 26,97 29,13
„P-WG1” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,30 10,04 9,53 10,29 9,64 10,41
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 15,23 16,45 15,33 16,56 15,42 16,65
„P-WG2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,30 10,04 9,53 10,29 9,64 10,41
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 26,79 28,93 26,88 29,03 26,97 29,13
„P-PN2” – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,30 10,04 9,53 10,29 9,64 10,41
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./okres) 26,79 28,93 26,88 29,03 26,97 29,13