Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach.”
nr POIS.02.03.00-00-0055/16-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.

 


Mamy wykonawcę!!!

   W dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach” złożonego w ramach naboru prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym  „OTECH ”  Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą Ropczycach. Wartość kontraktu na roboty budowlane wynosi blisko 14 mln zł z czego PUK Sp. z o.o. w ramach dofinansowania na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony środowisk i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzyma prawie 5,4 mln zł dofinansowania. Pozostałe środki finansowe potrzebne na realizację zadania zabezpieczone zostaną z bieżącej działalności przedsiębiorstwa, kredytu udzielonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie a także zostanie udzielone wsparcie finansowe z budżetu gminy. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano na koniec pierwszego kwartału 2018r. Obecnie trwa procedura wyłaniania Inżyniera Kontraktu na potrzeby projektu a zakończenie inwestycji przewidziano na koniec 2020r.

Piotr Miąso

Fot.: Piotr Skałuba


Wybrano Inżyniera kontaktu dla projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach.

 

   Dobieg ły końca procedury przetargowe konieczne do rozpoczęcia prac w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach.” złożonego w ramach naboru prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

   W dniu 13 lutego 2018r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu który to będzie nadzorował prace budowlane prowadzone przez uprzednio wybranego wykonawcę robót budowlanych. Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera wygrała Rzeszowska firma „GRIN” Grupa Inwestor Sp. z o.o.

   Efektem podpisanych umów pomiędzy PUK Sp. z o.o. a firmami „GRIN” i „OTECH było przekazanie 14 lutego 2018r. placu budowy wykonawcy robót budowlanych. Plac budowy został przejęty a Wykonawca podjął przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych zgodnie z obowiązującym go harmonogramem robót budowlanych. Zakończenie prac przewidziano na grudzień 2020r.


 

  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach nabiera szybkiego tempa. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie do końca 2020r.a wartość robót budowlanych wyniesie blisko 14 000 000,00 zł.

  Prace związane na oczyszczalni rozpoczęto od utworzenia przez Wykonawcę zaplecza technicznego. Następnie po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu pierwszych wniosków materiałowych przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Należy przypomnieć że prace prowadzone są na czynnym obiekcie. W związku z tym, konieczne było wykonanie „przekładek” obejścia z piaskownika do bioreaktora i kanalizacji ciśnieniowej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni. Obecnie prowadzone są prace polegające na przygotowaniu podłoża i wykonaniu żelbetowych zbiorników nowego osadnika wstępnego oraz osadnika wtórnego. Do wykonania w najbliższym czasie zaplanowano również zastępczą pompownię główną oczyszczalni.


      Dobre warunki pogodowe sprzyjają kontynuowaniu prac związanych z rozbudową i modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Ropczycach. W ostatnim czasie Wykonawca robót Firma OTECH prowadzi roboty budowlane obejmujące swoim zakresem przede wszystkim konstrukcje żelbetowe których wykonanie ze względu na rozmiar oraz skomplikowany charakter zbrojeń wymaga sporo czasu. Dodatkowo konieczna była częściowa wymiana i stabilizacja gruntu na którym posadowione są nowe obiekty. Na ukończeniu są już zbiorniki żelbetowe przeznaczone na zagęszczacz osadów i osadnika wstępnego wraz z pompownią. Obecnie wykonano dno osadnika wtórnego i trwają intensywne prace zbrojeniowe ścian. Ponadto wykonywane są również zbrojenia pod koryta osadnika wstępnego. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową obiektu pompowni ścieków o głębokości ok. 11 metrów.

      W ostatnich miesiącach Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zwróciło się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dodatkowe środki na realizację przedsięwzięcia z uwagi na znacznie wyższy koszt robót budowlanych od tych przewidzianych w pierwotnym wniosku o dofinansowanie projektu. Złożony przez PUK Sp. z o.o. wniosek uznano za zasadny efektem czego udało się uzyskać dodatkowo 2 394 296,45 zł bezzwrotnego dofinansowania które opiewa obecnie na łączną kwotę 7 793 820,14 zł. Pozostała część pochodzić będzie ze środków własnych Przedsiębiorstwa a także podniesienia kapitału zakładowego przez Gminę Ropczyce oraz pożyczki. Całkowita wartość kontraktu wynosi 14 895 632,16 zł. Projekt realizowany będzie do końca 2020r.

   Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


    W ubiegłym roku w ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020″ wykonano szereg prac.

   Wykonawca zrealizował wszystkie główne obiekty budowlane wykonane z żelbetu. Wykonano sadnik wstępny wraz z przepompownią osadu wstępnego co pozwoli na zwiększenie efektu oczyszczania ścieków, osadnik wtórny, zagęszczacz osadu oraz pompownię wody technologicznej wraz ze zbiornikiem co pozwoli na oszczędność czystej wody wykorzystywanej w procesie oczyszczania poprzez ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych w procesie technologicznym.

    Nowe konstrukcje wykonano z betonu hydrotechnicznego który zostanie zabezpieczony zewnętrznymi izolacjami zabezpieczającymi oraz ziemią. W kolejnym etapie Wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie technologiczne i urządzenia niezbędne do rozpoczęcia pracy wykonanych obiektów a także połączy je z funkcjonującą oczyszczalnią. Na końcowym etapie wykonany zostanie również pełny monitoring pracy urządzeń co umożliwi sprawniejszy nadzór nad procesami technologicznymi i pracę oczyszczalni. Uruchomienie nowych obiektów pozwoli na tymczasowe wyłączenie z eksploatacji obecnie funkcjonujących na oczyszczalni instalacji i urządzeń dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie ich remontu po długoletniej trwającej blisko 20 lat nieprzerwanej eksploatacji. PUK w celu udostępnienia wykonawcy frontu robót w pełnym zakresie na różnych obiektach wykonał własnymi staraniami i środkami przekładkę odcinka linii energetycznej która kolidowała z zaprojektowanym osadnikiem wtórnym. Na chwilę obecną wartość zrealizowanych prac wyniosła około 1,6 mln złotych.

Piotr Miąso 


Modernizacja trwa.

   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach kontynuuje prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej w Ropczycach na które to prace uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

   Modernizacja prowadzona jest sukcesywnie, postęp prac stopniowo zwiększa się co pozwoli na zakończenie projektu w wyznaczonym terminie.

   Wykonawca robót budowlanych wykonał szereg prac na wcześniej wykonanych obiektach żelbetowych wykonano uszczelnienia konstrukcji zbiorników przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonych środków chemicznych oraz przygotowano konstrukcję do montażu urządzeń mechanicznych. . W chwili obecnej realizowane są zadania zgodnie z harmonogramem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni.

   W ostatnim czasie uzbrojono w urządzenia nowo wybudowane obiekty. Zamontowano zgarniacz łańcuchowy na nowym osadniku wstępnym, zgarniacz radialny na nowym osadniku wtórnym z pomostem roboczym, korytami odpływowymi i napędem bocznym, mieszadło prętowe z korytami odpływowymi, pomostem roboczym i napędem w zagęszczaczu osadu. Przeprowadzono rozruch mechaniczny zamontowanych urządzeń. Ponadto, trwają prace budowlane w pompowni wody technologicznej. W budynku krat dotychczasowe kraty zostały zdemontowane i trwa przebudowa kanałów celem przygotowania do montażu nowych urządzeń. W trakcie budowy jest również wiata magazynowa osadu. Sukcesywnie z postępem robót na poszczególnych obiektach przebudowywane są ciągi technologiczne. W najbliższych tygodniach planowany jest montaż kolejnych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia nowo wybudowanych obiektów oczyszczalni.

Piotr Miąso


   Trwają dalsze prace związane z projektem modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach.

   Projekt realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

   W ostatnich tygodniach odbył się rozruch mechaniczny i technologiczny nowego obiektu zagęszczacza osadu. Wykonawca przystąpił również do prac modernizacyjnych na istniejącym obiekcie zagęszczacza osadu który do tej chwili był w ciągłej nieprzerwanej eksploatacji od czasu uruchomienia oczyszczalni.  Modernizacja istniejącego zagęszczacza obejmuje zarówno naprawę powierzchni betonowych na których widoczny jest upływ czasu oraz uszkodzenia powstałe na skutek długoletniej eksploatacji, jak i również konserwację odnowionej powierzchni betonowej w celu jej zabezpieczenia na kolejne lata przed działaniem ścieków. Cały zakres modernizacji na obiekcie przewiduje również wymianę wyeksploatowanych urządzeń na nowe  które zostały wykonane ze stali nierdzewnej która jest odporna na agresywne środowiska generowane przez ścieki. Wymianie  podlegać będzie mieszadło prętowe, koryta odpływowe, pomost roboczy, zespół napędowy.
    Ponadto, odbył się rozruch mechaniczny i technologiczny obiektu nowego osadnika wtórnego. Dzięki temu możliwe jest opróżnianie istniejącego osadnika wtórnego który również pracuje nieprzerwanie od czasu uruchomienia oczyszczalni co pozwoli na przygotowanie tego obiektu do remontu i wymiany urządzeń na nowe.
   W dalszym ciągu na obiekcie piaskownika trwają prace budowlane związane z przebudową kanałów w celu dostosowania do montażu nowych krat i systemu zgarniaczy do usuwania piasku z przepływających ścieków.
Sukcesywnie trwają także prace mające na celu rozbudowę i dostosowanie wewnętrznych sieci technologicznych do nowych obiektów i planowanych urządzeń.

Piotr Miąso


Od ponad roku trwa inwestycja związana z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14 895 632,16 zł Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska opiewa obecnie na łączną kwotę 7 793 820,41 zł. Pozostałe na środki realizację inwestycji pochodzą z zaciągniętej przez PUK Sp. z o.o. pożyczki w WFOiŚ w Rzeszowie w wysokości 3 000 000,00 zł, środków własnych przedsiębiorstwa oraz podniesienia kapitału zakładowego przez Gminę Ropczyce w wysokości 2 000 000,00 zł.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Przez ten czas wykonano najbardziej czasochłonne prace związane z przygotowaniem obiektu do modernizacji, wykonaniem niezbędnych przekładek istniejącej infrastruktury w tym obejścia z piaskownika do bioreaktora i kanalizacji ciśnieniowej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni., prace związane z utworzeniem zaplecza technicznego oraz szeregu innych robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych firma Otech w ciągu tych kilkunastu miesięcy zrealizowała szereg zadań objętych harmonogramem realizacji robót budowlanych. Od podstaw wykonano przygotowanie podłoża i wykonano żelbetowe zbiorniki nowego osadnika wstępnego, osadnika wtórnego, zagęszczacza osadu, pompowni wody technologicznej i wiaty magazynowej.

Dobre warunki pogodowe, które sprzyjały w ciągu roku umożliwiły sukcesywne wykonywanie zaplanowanych prac związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych, których wykonanie ze względu na rozmiar oraz skomplikowany charakter zbrojeń wymaga sporo czasu. Po wykonaniu obiektów Wykonawca wykonał ich uszczelnienie przy użyciu specjalnych środków chemicznych oraz przygotował je do montażu nowych urządzeń mechanicznych. Wśród zamontowanych urządzeń znalazły się zgarniacz łańcuchowy na nowym osadniku wstępnym, zgarniacz radialny na nowym osadniku wtórnym z pomostem roboczym, korytami odpływowymi i napędem bocznym, mieszadła prętowe z korytami odpływowymi, pomostem roboczym i napędem w zagęszczaczu osadu.

W ostatnim czasie przeprowadzono rozruch mechaniczny zamontowanych urządzeń. Ponadto, trwają prace budowlane w pompowni wody technologicznej a także w istniejącym budynku krat gdzie dotychczasowe kraty zostały zdemontowane i trwa przebudowa kanałów celem przygotowania do montażu nowych urządzeń. W trakcie budowy jest również wiata magazynowa osadu. Sukcesywnie z postępem robót na poszczególnych obiektach przebudowywane są ciągi technologiczne. W najbliższych tygodniach planowany jest montaż kolejnych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia nowo wybudowanych obiektów oczyszczalni. Zrealizowane roboty budowlane umożliwiły przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego nowego zagęszczacza osadu oraz nowego osadnika wtórnego. Wykonawca robót budowlanych rozpoczął również modernizację istniejącego zagęszczacza osadu, który do tej chwili był w ciągłej nieprzerwanej eksploatacji od czasu uruchomienia oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w 2000 r. Prace modernizacyjne objęły zarówno naprawę powierzchni betonowych, na których widoczny jest upływ czasu oraz uszkodzenia powstałe na skutek długoletniej eksploatacji, jak i również konserwację odnowionej powierzchni betonowej w celu jej zabezpieczenia na kolejne lata przed agresywnym działaniem ścieków. Po zakończeniu renowacji zbiorników stare, wyeksploatowane urządzenia zastąpione zostaną przez nowe, wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na agresywne środowisko generowane przez ścieki. Pośród nowych uruchomionych obiektów znalazł się również osadnik wtórny. Dzięki temu możliwe było opróżnienie istniejącego osadnika wtórnego, który również pracował nieprzerwanie od czasu uruchomienia oczyszczalni co pozwoliło na przygotowanie tego obiektu do remontu i wymiany urządzeń na nowe. Zakończone zostały prace budowlane związane z przebudową kanałów piaskownika i budynku krat w celu dostosowania do montażu nowych krat i zgarniaczy do usuwania piasku z przepływających ścieków. </ br> Sukcesywnie trwają prace mające na celu rozbudowę i dostosowanie wewnętrznych sieci technologicznych do nowych obiektów i planowanych urządzeń. Kolejnym z obiektów powstających w efekcie prowadzonej modernizacji jest wiata magazynowa do czasowego gromadzenia osadu ściekowego po odwodnieniu na prasie i stabilizacji wapnem palonym. Wykonawca wykonał już konstrukcję stalową, która zostanie w niedalekiej przyszłości zadaszona. W ostatnich tygodniach zamontowano kolejne urządzenie tj. zgarniacz piasku na piaskowniku, a obecnie trwają prace nad jego rozruchem mechanicznym. Trwają prace montażowe koryt odpływowych z osadnika wtórnego. Po zakończeniu prac montażowych wykonawca przystąpi do rozruchu mechanicznego i technologicznego osadnika wtórnego. W tym roku zaplanowana jest również dostawa i montaż krat do usuwania części stałych z dopływających ścieków. Wykonawca rozpoczął również prace termoizolacyjne budynku krat. 

W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z budową i uruchomieniem tymczasowej, zastępczej głównej przepompowni ścieków, która funkcjonować będzie przez czas trwania modernizacji istniejącej przepompowni.

Projekt realizowany będzie do końca 2020r.


      Pomimo utrudnień związanych z wystąpieniem ograniczeń spowodowanych COVID-19 kontynuowane są prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach.

Wykonawca robót budowlanych tj. Firma Otech rozpoczęła działania dotyczące termomodernizacji budynków wchodzących w skład oczyszczalni. W ostatnim czasie wymieniona został stolarka okienna w budynku administracyjno biurowym. 

Sukcesywnie kontynuowane są już rozpoczęte prace budowlane. Wykonawca głównie skupił swoje działania na obiektach które są już modernizowane od kilku miesięcy. Między innymi w budynku krat przebudowano kanały technologiczne oraz zamontowano nowy osprzęt w postaci kraty hakowej, separatora z płuczką piasku z piaskownika oraz przeprowadzono rozruch mechaniczny zamontowanych urządzeń. Do wykonania pozostały prace elektroinstalacyjne –będące w toku.

Wykonawca ukończył przebudowę budynku magazynowego skratek wraz z montażem nowego wyposażenia w postaci prasopłuczki do skratek która również przeszła pomyślnie rozruch mechaniczny. Wykonane zostało również docieplenie tych budynków wchodzące w zakres termomodernizacji przewidzianej w projekcie.

Kolejnym obiektem na którym kontynuowane są prace jest piaskownik poziomy, przypomnijmy że kilka miesięcy temu wykonawca zamontował zgarniacz piasku a obecenie prowadzone są roboty związane z montażem pozostałego wyposażenia takiego jak barierki zabezpieczające, zabezpieczono kanały kratkami wema z tworzywa, przeprowadzono rozruch mechaniczny.

Pośród obiektów przy których prace są na ukończeniu znalazł się również osadnik wstępny wybudowany w całości jako nowy obiekt, zamontowano zgarniacz osadu wstępnego, wykonano koryta technologiczne ścieków po osadniku do bioreaktora i przeprowadzono pomyślny rozruch mechaniczny (nie eksploatowany)

Na chwilę obecną szeroko prowadzone są prace związane z remontem  bioreaktora biologicznego – dotychczas przebudowano prawą komorę bioreaktora, zamontowano prowadnice i mieszadła ze stali nierdzewnej, trwa przebudowa przepompowni i kanałów recyrkulacji zewnętrznej osadu czynnego, wymieniono ciąg sprężonego powietrza z oprzyrządowaniem a także zamontowano pompo mieszadła.

Wykonawca przeprowadził rozruch osadnika wtórnego nr 2 który  zosta ł wybudowany w całości jako nowy obiekt ze zgarniaczem mechanicznym i w chwili obecnej jest on oddany do eksploatacji i zastąpi na czas modernizacji osadnik wtórny nr 1. Osadnik wtórny nr 1 który jest obiektem istniejącym został wyłączony z czynnej pracy i trwają na nim prace modernizacyjne i konserwacyjne. Docelowo obiekt zostanie również wyposażony w komplet nowych urządzeń. Warto zauważyć że w tym przypadku prace również są już na ukończeniu. Bliska ukończenia jest również przepompownia wody technologicznej – wybudowana w całości jako nowy obiekt, trwają prace monterskie i wykończeniowe.

Innym z nowopowstałych obiektów które weszły w skład oczyszczalni jest zagęszczacz osadu nr 2 z przykryciem – wybudowany w całości jako nowy obiekt. Zagęszczacz został wyposażony w mieszadło prętowe. W chwili obecnej podobnie jak ma to miejsce w przypadku osadników  przeprowadzono rozruch mechaniczny i technologiczny obiektu i zastąpi on na czas modernizacji zagęszczacz osadu nr 1.

Obiekty oczyszczalni wzbogaciły się również o nowy silos magazynowy przy budynku stacji odwadniania osadu na której rozpoczęto prace modernizacyjne. Wykonawca ukończył również nową wiatę magazynową nr 2

Trwają prace rozbudowy i wymiany ciągów technologicznych, elektrycznych i AKPiA.