Przebudowa wodociągu miejskiego w Ropczycach – etap II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa RPPK.04.00.00 – 4.Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom działania: 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, temat priorytetu: 4.1.B Zaopatrzenie w wodę, 45 – Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną, Działalność gospodarcza: 09 – Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. przebudowuje istniejące ponad 30 letnie sieci wodociągowe. Działania te maja na celu umożliwienie dostępu mieszkańcom gminy do usług wodociągowych i kanalizacyjnych czyli zaspokojenie podstawowych potrzeb każdej społeczności lokalnej. W miarę możliwości przedsiębiorstwo stara się ograniczyć negatywne czynniki wpływające na środowisko, oraz poprawę jakości świadczonych usług. Pewność dostawy i jakość wody to priorytety które przyświecają temu działaniu. Do chwili obecnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. udało sie objąć miasto wodociągiem zamkniętym w pierścień. Odcinki wodociągów w przyległych osiedlach i wsiach są w dobrym stanie technicznym, gdyż instalowano je stosunkowo niedawno i w nowej technologii, natomiast główne sieci miejskie przy ul. Przemysłowej, Broniewskiego, Wyszyńskiego, Pałacowej, Rzeszowskiej i Rataja są w bardzo złym stanie technicznym i to właśnie ich wymiana jest przedmiotem projektu. Cześć wodociągu zaplanowanego do wymiany wykonana została z rur cementowo-azbestowych w latach siedemdziesiątych XX w. Ponadto do budowy tych sieci zastosowano rury stalowe o średnicy 100-250mm izolowane welonem szklanym i lepikiem. Z uwagi na wieloletni okres eksploatacji istniejące rurociągi stalowe uległy znacznej korozji, a dodatkowo ich przekroje są w chwili obecnej niewystarczające dla potrzeb rozbudowującego sie miasta i sąsiednich sołectw. Dodatkowo coraz częściej dochodzi do awarii spowodowanych znacznym wyeksploatowaniem i zużyciem wodociągu. Pomimo iż te odcinki wodociągu miejskiego należą do najstarszych, obsługują one bardzo duży obszar miasta i gminy i należą do sieci przesyłowych w większości dostarczających wodę ze zbiorników na ul. Rataja. Przebudowa wodociągu miejskiego w Ropczycach etap II – realizowana będzie w 9 etapach przewidzianych na IV kwartał 2013 roku oraz na rok 2014: przy ul. Przemysłowej sieć wykonana z rur stalowych i żeliwnych o przekroju 150mm wymieniona zostanie na rury PE 100, o przekroju 225mm i dł. 1325,9m. Przy ul. Broniewskiego sieć wykonana z rur stalowych o przekroju 100mm zastąpiona zostanie na rurami PE 100, o przekroju 160mm i dł. 251,7m. Przebudowa wodociągu przy ul. Wyszyńskiego polegać będzie na wymianie sieci wykonanej z rur azbestowo-cementowych o przekroju 100mm na rury PE 100 o przekroju 160mm i dł. 729,8m oraz PE 100 o przekroju 110mm i dł. 485,8m. Dalsze prace prowadzone przy ul. Pałacowej polegać będą na wymianie odcinka sieci wykonanego z rur PVC o przekroju 90mm na rury PE 100 o przekroju 160mm i dł. 651,7m. Przebudowa wodociągu przy ul. Rzeszowskiej obejmuje zastąpienie sieci wykonanej z rur PVC o przekroju 90mm na rury PE 100 o przekroju 160mm i dł. 1484,5m. W dalszej części projekt obejmuje przebudowę wodociągu przy ul. Rataja wykonanego z rur stalowych o przekroju 250mm na stacji wodociągów na rury z tworzywa sztucznego PE 100 o przekroju 350mm i dł. 27,0m. W projekcie zaplanowano również rozbudowę wodociągu na os. Czekaj gdzie powstanie sieć z rur PE100 o przekroju 160mm i dł. 708m. Poza robotami polegającymi na wymianie oraz budowie sieci w ramach przebudowy wodociągu miejskiego w Ropczycach etap II ujęto montaż120 nakładek umożliwiających zdalny odczyt stanu wodomierzy oraz wykonanie opomiarowania przepływu wody w przepompowni sieciowej przy ul. A. Krajowej i włączenie jej do systemu automatyki i wizualizacji pracy sieci. Ostatni etap projektu polegać będzie na wykonaniu stacji uzdatniania wody pitnej w zbiornikach terenowych w m. Gnojnica Wola, a także montaż kompletnej stacji dezynfekcji wody z automatycznym pomiarem chloru wolnego w wodzie pitnej oraz w zbiornikach zasilających m.Gnojnica Dolna przez montaż kompletnej stacji dezynfekcji wody w przepompowni przy ul. Ogrodniczej Przyjęte rozwiązania techniczne będą oparte na systemie łączności bezprzewodowej Wykonanie przedmiotowego projektu stwarza warunki dalszego rozwoju sieci wodociągowej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę. Zwiększy dostępność do wody pitnej dla mieszkańców MiG Ropczyce przez umożliwienie budowy nowych przyłączy wodociągowych. W sposób znaczący poprawi jakość wody przez obniżenie zawartości żelaza pochodzącego z korozji rur, a także poprawi ciągłość dostaw ograniczając wyłączenia spowodowane awariami na wyeksploatowanych odcinkach sieci.