Początki Firmy sięgają roku 1968, kiedy to uchwałą Rady Narodowej w Ropczycach został powołany na bazie Referatu Miejskiej Rady Narodowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Ropczycach przy ul. Krótkiej 1.

Przedmiotem działania była:

 • eksploatacja, utrzymanie, konserwacja urządzeń komunalnych takich jak: wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, zieleń miejska, szalety, drogi, ulice, mosty i wiadukty,
 • administracja, eksploatacja, konserwacja i remonty zasobów mieszkaniowych budynków stanowiących własność skarbu państwa oraz przekazanych w administrację powierniczą budynków stanowiących własność zakładów pracy,
 • wytwarzanie i sprzedaż energii cieplnej.
 • zaspakajanie potrzeb społecznych na usługi komunalne, a w szczególności w zakresie oczyszczania i utrzymania czystości w miastach i jednostkach zurbanizowanych, usług łazienniczych,
 • działalności pomocniczej w zakresie gospodarstwa samochodowego, produkcji wyrobów betonowych, budowlanych, stolarskich oraz ekip remontowych.

Jednostką nadrzędną było Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rzeszowie.


Z dniem 1 stycznia 1976 roku Zarządzeniem Nr 138/75 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 18.XI.1975 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ropczycach został przekształcony w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Ropczycach przy ul. Krisego, podlegającego Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Rzeszowie, którego jednostką nadrzędną było Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rzeszowie. Przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych prowadzonym przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Finansowy w Dziale B Nr 401.

Przedsiębiorstwo było finansowane przez Narodowy Bank Polski. Na czele przedsiębiorstwa stał dyrektor, który zarządzał przedsiębiorstwem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności.

W ramach przedsiębiorstwa działały:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 • Zakład Remontowo-Budowlany,
 • Zakład Usług Komunalnych,
 • Zakład Transportowo – Sprzętowy,
 • Administracja Domów Mieszkalnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działało jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w oparciu o przepisy przedsiębiorstw państwowych. Zajmowało się szeroko pojętą działalnością komunalną. W dniu 23.12.1997r. został zawarty Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ropczycach w Spółkę Akcyjną z dniem 2 lutego 1998 roku. Z funduszu Przedsiębiorstwa i funduszu założycielskiego utworzono kapitał akcyjny, który wynosił 7.000.000 zł. oraz kapitał zapasowy, który wynosił 3.457.368,98 zł. Całość akcji w wysokości 7.000.000 o wartości nominalnej po 1 zł. za akcję objęło Miasto i Gmina Ropczyce.

W wyniku podjętych decyzji przez właściciela z dniem 1 czerwca 1999r. Przedsiębiorstwo zaprzestało administrowania budynkami wspólnot mieszkaniowych. Działalność tą przejeło nowo utworzone Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Do TBS przekazano majątek wartości 7.967,72 zł., programy komputerowe oraz wydzierżawiono część pomieszczeń przy ul. Barbary. Do pracy w TBS przeszło 5 osób z Przedsiębiorstwa.

Z dniem 1 października 1999r. Przedsiębiorstwo zaprzestało produkować i dostarczać energię cieplną. Zagadnieniem tym zajęło się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. do którego nasze Przedsiębiorstwo wniosło aport w postaci majątku trwałego na kwotę 3.000.000 zł. i objęło 30.000 udziałów po 100 zł. każdy. Do pracy w PEC z Przedsiębiorstwa przeszło 13 pracowników.


Z dniem 1 stycznia 2000 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Akcyjna zostało przekształcone w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał Spółki wynosi 7.000.000 zł., a Miast objęło 14.000 udziałów po 500 zł. każdy.

Od tego czasu Spółka zajmowała się:

 • produkcją i dostawą wody,
 • odbiorem i oczyszczaniem ścieków,
 • wywozem nieczystości stałych i płynnych,
 • letnim i zimowym oczyszczaniem miasta,
 • prowadzeniem usług budowlanych i transportowych.

W roku 2004 przedsiębiorstwo poszerzyło swoją działalność o usługi kserograficzne, handel materiałami biurowymi oraz produkcję rolną. Spółka działa w oparciu o umowę Spółki zawartą na czas nieokreślony, sporządzoną w kancelarii Notarialnej w Ropczycach w dniu 28 września 1999r.

Władzami Spółki są: jednoosobowy Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników, którym jest Gmina Ropczyce.

Z dniem 1 października 2000 r. Spółka przejęła w eksploatację na podstawie umowy użyczenia nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków przy ul. Masarskiej oraz kolektor wraz z trzema przepompowniami,zaś w roku 2003 oczyszczalnię ścieków w Paszczynie.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządza sprawozdanie bilansowe na koniec grudnia danego roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Sprawozdania te podlegają weryfikacji przez zespół ekspertów finansowych i rachunkowości, następnie oceniane są przez Radę Nadzorczą i zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników.

Obsługę bankową spółki prowadzi Bank Spółdzielczy w Ropczycach, w którym Spółka ma udziały na kwotę 10.000 zł.

Spółka prowadzi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W Spółce działa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.

Działają dwa niezależne Związki Zawodowe.

W Spółce obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty ze Związkami Zawodowymi, zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy.