Budujemy sieć dla nowego bloku przy Mehoffera.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sukcesywnie wykonuje uzbrojenie w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na potrzeby inwestycji tj. budowy nowego bloku mieszkalnego przy ul. Mehoffera. W celu zaopatrzenia w wodę wykonana została sieć wodociągowa z rur zgrzewanych doczołowo Ø160mm PE SDR 17. Zastosowanie takich parametrów dla sieci pozwoli nie tylko na stabilną dostawę wody ale również da podstawę do dalszej rozbudowy osiedla. Dla odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych wybudowana zostanie sieć kanalizacji s anitarnej z rur PVC-U SN8 Ø200mm ze studzienkami betonowymi Ø 1000mm oraz plastikowymi Ø425mm wraz z który został podłączony do przepompowni ścieków. Z pompowni ścieki odprowadzane będą przez sieć tłoczną wykonaną rury PE Ø140mm.

   Inwestycja rozbudowy sieci prowadzona jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa natomiast wykonanie przyłączy zostało zlecone przez prywatnego dewelopera.

 


 

 

PUK Sp. z o.o. wymienia wodociąg miejski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zrealizowało na terenie miasta Ropczyce projekt pn.: „Przebudowa wodociągu miejskiego w Ropczycach”. Rozpoczęte w maju roboty budowlane miały na celu wymianę eksploatowanego od ponad 35 lat odcinka wodociągu wykonanego z rur stalowych i zastąpienie go rurami PE, SDR 17. Wykonano mi. roboty w rejonie ul. Wyszyńskiego i Mickiewicza. Łącznie wymieniono wodociąg o długości 1 188,00 mb. z czego w rejonie ul. Wyszyńskiego na odcinku o długości 228,0mb, oraz w rejonie ul. Mickiewicza na odcinku o długości 960,00mb. W 2013r. wykonano dalszą przebudowę wodociągu miejskiego wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku 1137,0mb. Równolegle do prowadzonych robót budowlanych związanych z wymianą prowadzone były roboty obejmujące swoim zakresem modernizację stacji uzdatniania wody pitnej w zbiornikach terenowych przy ul. Rataja polegające na montażu kompletnej stacji dezynfekcji wody z automatycznym pomiarem chloru wolnego w wodzie pitnej, opomiarowaniem przepływu wody w 6 przepompowniach, oraz tworzeniem radiowego systemu odczytu wodomierzy z funkcją zdalnego przekazywania danych do systemu bilingowego dla 100 punktów odczytowych.

Piotr Miąso


MODERNIZACJA WODOCIĄGU PRZY UL. LEŚNEJ W ROPCZYCACH

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach w ostatnim czasie wykonało nowy odcinek wodociągu przy ul. Leśnej o długości ok. 200mb. Wodociąg wykonano z rury PE o średnicy Ø100mm. Do realizacji zadania konieczne było również wykonanie podwiertu pod ul. Leśną w okolicy budynku OSP. Nowo wybudowany fragment pozwoli na zwiększenie niezawodności dostawy wody dla okolicznych mieszkańców poprzez połączenie w pierścień dwóch już istniejących ciągów magistrali wodociągowej. Dzięki wykonanemu połączeniu w przypadku wystąpienia awarii możliwe będzie zasilenie z drugiej magistrali. Mieszkańcy ul. Leśnej poniżej OSP w kierunku Ropczyc odczują również zwiększenie ciśnienia wody w sieci co ma bezpośredni wpływ na komfort użytkowania. Dodatkowo dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie dalsze podłączanie do sieci wodociągowej nowo budowanych budynków zapewniając jednocześnie stałą, nieprzerwaną dostawę wody.

Piotr Miąso


  REMONT ZBIORNIKA

 Wodociąg dla miasta Ropczyce i pobliskich wsi jest aktualnie zasilany z 9 studni głębinow ych. Woda ze studni pobierana jest pompami głębinowymi i tłoczona do zbiorników wyrównawczych znajdujących się na terenie stacji wodociągów, zlokalizowanej w rejonie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Rataja w Ropczycach.

W 2013r, wykonany został remont głównego zbiornika wybudowanego w 1982r. Jest to zbiornik wybudowany wg. rozwiązania typowego KB 4-2-11,2/30 o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i stropie prefabrykowanym o pojemności nominalnej 1000m3, wysokości nominalnej 6,9m, średnicy 15m. Woda dopływa do zbiornika wlotem Ø 250. Zagłębienie zbiornika pod terenem 2,0m, wokół wykonany drenaż opaskowy. Wykonane prace objęły swoim zakresem likwidację przecieków oraz ponowne uszczelnienie całego zbiornika. Dodatkowo wykonano konserwację urządzeń oraz instalacji wewnątrz zbiornika. Po zakończeniu robót zbiornik został zdezynfekowany i oddany do ponownego użytku.

Piotr Miąso


WYMIANA WODOCIĄGU PRZY UL. SŁOWACKIEGO ORAZ UL. KRISEGO W ROPCZYCACH

      Na wniosek Urzędu Miejskiego w Ropczycach prowadzącego program rewitalizacji centrum miasta, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wykonało w 2011r. wymianę magistrali wodociągowej Ø250 z rur PE wraz z siecią rozdzielczą przy ul. Słowackiego oraz Krisego. Z uwagi na to że wodociąg wykonano blisko 40 lat temu z rur stalowych Ø250 jego stan techniczny nie gwarantował dalszej bezawaryjnej pracy. Przy okazji prowadzonej przez Urząd Miejski rewitalizacji zarząd PUK podjął decyzję o jego wymianie. Wymiana wodociągu pozwoliła również uniknąć kosztów wiążących się z rozkopaniem nowo odtworzonych dróg. Wymiana tego blisko 150 metrowego odcinka wodociągu w znaczny sposób przyczyniła się do zwiększenia bezawaryjności całej sieci oraz zapewnienia stałych, nieprzerwanych dostaw wody mieszkańcom oraz instytucjom mieszczącym się w centrum miasta. Prace prowadzono w trudnych warunkach gruntowych. Utrudnienia wynikały również z uwagi na usytuowanie wodociągu w drogach oraz liczne kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. Ponadto w trakcie prowadzonych prac musiała być zapewniona nieprzerwana dostawa wody. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych prace prowadzone były szybko i sprawnie z uwagi na duży zakres i termin ich wykonania. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność wykonania wymiany gruntów na całej długości wymienianego wodociągu przy jednoczesnym utrzymaniu częściowej przejezdności drogi.

Piotr Miąso


WYMIANA WODOCIĄGU PRZY UL. SIENKIEWICZA

W 2010r. dokonano wymiany uszkodzonego odcinka wodociągu przy ulicy Sienkiewicza będącego jedną z głównych nitek sieci przesyłowej w Ropczycach. Wodociąg wykonany z rur stalowych zastąpiono nowym wykonanym z rur PE Ø250. Wymiana tego blisko 150 metrowego odcinka wodociągu w znaczny sposób przyczyniła się do zwiększenia bezawaryjności sieci oraz zapewniła stałe, nieprzerwane dostawy wody mieszkańcom. Prace prowadzone były w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, niezbędna okazała się całkowita wymiana gruntu na odcinku przebiegającym bezpośrednio w ulicy. Ponadto w trakcie prowadzonych prac musiała być utrzymana częściowa przejezdność drogi. Prace musiały być prowadzone w sposób szybki i sprawny z uwagi na spory zakres prac jak i czas ich wykonania, w celu zapewniania dostaw wody mieszkańcom przy ulicy Sienkiewicza konieczne było zbudowanie tymczasowej sieci rozdzielczej dla poszczególnych odbiorców.

Piotr Miąso


P RACE NA OCZYSZCZALNI TRWAJĄ

    Rozpoczęta w 2009r. modernizacja obiektu oczyszczalni ścieków przy ul. Robotniczej w Ropczycach jest sukcesywnie kontynuowana. W okresie letnim wykonano drogę technologiczną do poletek osadowych oraz prace związane z wykonaniem podbudowy a w dalszej kolejności nawierzchni asfaltowo-bitumicznych na terenie oczyszczalni. W trakcie wykonywania są ciągi komunikacyjne pomiędzy obiektami z masy asfaltowo-bitumicznej. Obecnie prowadzony jest remont generalny elementów żelbetonowych osadnika wtórnego przy wykorzystaniu specjalnych środków do naprawy, konserwacji i uszczelniania betonu. W osadniku wymieniono również centralną stalową rurę Ø800 rozprowadzającą ścieki. Nowy element pokryty jest specjalnymi powłokami epoksydowymi co znacznie przedłuży jego trwałość. Zakończenie obecnie prowadzonych prac przewidywane jest na koniec października bieżącego roku, dzięki czemu koniec modernizacji całego obiektu jest coraz bliższy.

 

 

Piotr Miąso