Aktualna decyzja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego o przydatności wody z Wodociągu Ropczyce do spożycia przez ludzi.

 

Jakość wody w sieci wodociągowej w Ropczycach 

Woda na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce dostarczana jest do sieci wodociągowej z ujęć podziemnych, poprzez studnie głębinowe. Na jakość tej wody bezpośredni wpływ ma skład gruntu, przez który przesącza się woda.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom badana jest przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, z częstotliwością i w zakresie określonym  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).

Przydatność wody do spożycia określa się porównując jej skład fizyko-chemiczny i bakteriologiczny z obowiązującymi normami sanitarnymi, które zawierają dopuszczalne wartości substancji mogących występować w wodzie pitnej.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki badanych przeprowadzonych przez WSSE w Rzeszowie wskaźników w wodzie wodociągowej w I półroczu 2009r.

 Wskaźnik Jednostka  Wynik badania   Najwyższa dop. wartość  Metoda badawcza
Mętność  FNU  0,31 ± 0,08  1  PN-EN ISO 7027:2003
Barwa  mg/l Pt  1 ± 1  15  PN-EN ISO 7887:2002
Zapach w 25°C  TON  < 1
akceptowalny
 akceptowalny  PB/HK-27 Wydanie 2
z dnia 27.05.2005
Przewodność elektr. w 25°C  µS/cm  706 ±14  2500  PN-EN 27888:1999
Odczyn  pH  7,0 ± 0,1  6,5 – 9,5  PN-90/C-04540/01
Azot amonowy N  mg/l NNH4  < 0,050  –  PN-C/04576-4:1994
Amonowy jon  Mg/l  < 0,064  0,50  –
Azot azotynowy  mg/l N­NO2  < 0,0050  –  PN-82/C-04576/08
Azotyny  mg/l  < 0,016  0,50  –
Azot azotanowy N  mg/l NNO3  3,0 ± 0,2  –  PN-82/C-04576/08
Ayotany (V)  mg/l  13 ± 1  50  –
Żelazo  mg/l  0,054 ± 0,004  0,200  PN ISO 6332:2001
Mangan  mg/l  < 0,030  0,050  PB/HK-15 Wydanie 4
z dnia 05.09.2007
Fluorki  mg/l  0,20 ± 0,03  1,5  PN-78/C-04588/03
Glin  mg/l  < 0,060  0,200  PN-92/C-04605/02
Chlorki  mg/l  59 ± 4  250  PN-ISO 9297:1994
Siarczany  mg/l  68 ± 5  250  PN-ISO 9280:2002
Ogólny węgiel organiczny N  mg/l  < 1,0  5,0  PN-EN 1484:1999
Utlenialność z KMnO4  mg/l O2  1,0 ± 0,2  5  PN-EN ISO 8467:2001
Twardość ogólna  mgCaCO3/l  325 ± 19  60 – 500  PN-ISO 6059:1999
Cyjanki N  mg/l  < 0,0010  0,050  Nanocolor nr 1-30 dla Epoll-20 ECO
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22°C ± 2,0 po 72h w 1 ml
 c.f.u.  0  100  PN-EN ISO 6222:2004
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 36°C ± 2,0 po 48h w 1 ml
c.f.u. 0 50 PN-EN ISO 6222:2004
Bakterie grupy coli w 100 ml c.f.u. 0 0 PB/HK-22 Wydanie 3
z dnia 27.05.2009
Escherichia coli w 100 ml c.f.u. 0 0
Enterokoki w 100 ml c.f.u. 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

 

Przedstawione powyżej wyniki badań pokazują, że woda wodociągowa spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).

Dla mieszkańców ważną rolę odgrywa smak, zapach, barwa, a także twardość wody. Pod względem organoleptycznym dostarczana woda jest klarowna, przeźroczysta, bezbarwna i smaczna.

Z powodu dezynfekcji wody, która jest konieczna ze względu na zabezpieczenie przed zakażeniami i wzrostem bakterii w sieci wodociągowej, konsumenci mogą odczuwać smak i zapach chloru.

Twardość ogólna wody jest cechą wynikającą z obecności rozpuszczonych w niej związków, głównie wapnia i magnezu. Dzielona jest na twardość węglanową obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu, która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO­3 i CO3) oraz twardość niewęglanową obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami, itp.

 

Twardość wyraża się w kilku rodzajach jednostek, które można stosować zamiennie zgodnie z tabelą.

Wartość współczynników przeliczeniowych twardości wody
Jednostka mmol/l mgCaCO­3/l niemiecka °n francuska mval/l
mmol/l 1 100,08 5,61 10,0 2
mgCaCO­3/l 100,08 1 0,056 0,10 0,02
niemiecka °n 0,178 17,8 1 1,784 0,356
francuska 0,10 10 0,560 1 0,2
mval/l 0,5 50 2,8 5 1

 

Twardość wody wodociągowej w Ropczycach w różnych skalach:

325 mgCaCO­3/l = 6,5 mval/l = 18,2 °niemieckiego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417) określa dopuszczalną wartość twardości ogólnej dla wody i wynosi ona 60 – 500 mgCaCO­3/l. 

Podział wód według twardości ogólnej
woda mval/l mgCaCO­3/l
bardzo miękka < 1,5 < 75
miękka 1,5 – 3,0 75 – 150
średnio twarda 3,0 – 6,0 150 – 300
twarda 6,0 – 10,0 300 – 500
bardzo twarda > 10 > 500

 

Porównując wyniki badań, przeprowadzonych przez upoważnione do tego laboratorium, z powyższą tabelą możemy stwierdzić, że woda wodociągowa jest wodą twardą.

Twardość wody z punktu widzenia higieny uważana jest za parametr drugorzędny, choć ma wpływ na zdrowie człowieka.  Wody bardzo miękkie poniżej 75 mgCaCO­­3/l są szkodliwe dla organizmu, ponieważ wypłukują z organizmu sole wapnia i inne, co powoduje problemy z układem kostnym, zaburzenia pracy mięśni, w tym mięśnia sercowego. Wody miękkie oprócz negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka powodują także korozję przewodów wodociągowych.

Uciążliwość podwyższonej twardości wody powyżej 200 mgCaCO­­3/l w gospodarstwach domowych powoduje wzrost zużycia środków myjących i detergentów oraz tworzenie się kamienia kotłowego, szczególnie przy wysokiej twardości wodorowęglanowej (CaHCO­­3). Podczas gotowania woda posiadająca twardość węglanową ulega zmiękczeniu wskutek rozkładu wodorowęglanów i wytrącaniu się węglanu wapniowego(CaCO­­3) w postaci białego osadu.

Biorąc powyższe pod uwagę możemy stwierdzić, że woda wodociągowa w Ropczycach jest bardzo dobra i posiada niezwykłe walory smakowe, a jej wskaźniki fizyko-chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).