„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”

 

Rozbudowa w toku

  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach nabiera szybkiego tempa. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie do końca 2020r.a wartość robót budowlanych wyniesie blisko 14 000 000,00 zł.

 

   Prace związane na oczyszczalni rozpoczęto od utworzenia przez Wykonawcę zaplecza technicznego. Następnie po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu pierwszych wniosków materiałowych przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Należy przypomnieć że prace prowadzone są na czynnym obiekcie. W związku z tym, konieczne było wykonanie „przekładek” obejścia z piaskownika do bioreaktora i kanalizacji ciśnieniowej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni. Obecnie prowadzone są prace polegające na przygotowaniu podłoża i wykonaniu żelbetowych zbiorników nowego osadnika wstępnego oraz osadnika wtórnego. Do wykonania w najbliższym czasie zaplanowano również zastępczą pompownię główną oczyszczalni.